ไม่พบผลการค้นหา
เว็บไซต์ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศกำหนดคุณสมบัติ เลขาธิการ EEC เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง การกำหนดความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ของผู้ซึ่งจะได้รับการแต่งตั้ง เป็นเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ความว่า โดยที่เป็นการสมควรกำหนดความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์ ของผู้ซึ่งจะได้รับ การแต่งตั้งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อให้การบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ยังประโยชน์แก่กิจการของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 และมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 ประกอบกับมติคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยในข้อ 4 กำหนดว่า เลขาธิการต้องมีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ ดังต่อไปนี้

1.มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง

2.เป็นผู้มีความรู้ในด้านการค้า การลงทุน เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง การพัฒนาธุรกิจ และบริหารความเสี่ยง ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการประมาณปัจจัยที่มีผลการเปลี่ยนแปลง

3.เป็นผู้มีความรู้ในด้านการพัฒนาและการบริหารโครงการโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

4. เป็นผู้มีความเข้าใจและประสบการณ์ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชุมชนท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ รวมถึงการวางแผนการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างบูรณาการ

5. มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กรขนาดใหญ่ ดังต่อไปนี้

  • เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นใดของรัฐเทียบเท่าระดับกรมขึ้นไป และมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งนั้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
  • เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานภาคเอกชนที่มีรายได้ในขณะ ดำรงตำแหน่งไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านบาทต่อปี และมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งนั้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
  • เป็นหรือเคยเป็นเลขาธิการ หรือเป็นหรือเคยเป็นพนักงานของสำนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองเลขาธิการ

ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2561

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :