ไม่พบผลการค้นหา
'จาตุรนต์ ฉายแสง' มอบหมายทนายความ ยื่นหนังสือผู้ตรวจการแผ่นดิน ชงศาลรธน. วินิจฉัยคำสั่งคสช. สั่งระงับธุรกรรมการเงิน ตั้งแต่ปี 2557 ชี้ ขัดต่อหลักนิติธรรม ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊ก หลังได้มอบหมายให้ทนายความส่วนตัวเข้ายื่นหนังสือถึงผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิฉัยตามมาตรา 230 และ 231 แห่งรัฐธรรมนูญ กรณีได้รับผลกระทบจากคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 10/2557 เรื่องระงับธุรกรรมการเงิน ภายหลังการทำรัฐประหารเมื่อปี 2557 

โดยนายจาตุรนต์ เห็นว่าคำสั่งดังกล่าว เป็นคำสั่งที่ขัดต่อหลักนิติธรรม ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เนื่องจากเป็นคำสั่งที่เพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุและกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคล และมีผลบังคับใช้บางบุคคล โดยไม่ได้มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปตามหลักการออกกฎหมายที่มีผลเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 26 วรรคสอง กำหนด

"การออกคำสั่งและการคงไว้ซึ่งคำสั่งดังกล่าว ยังปราศจากเหตุผลตามกฎหมายและปราศจากความจำเป็นใดๆ ทั้งปวง เพราะผู้ถูกออกคำสั่งมิได้มีพฤติการณ์ก่อความไม่สงบในบ้านเมือง การห้ามทำธุรกรรมเป็นการตอบโต้การไม่มารายงานตัวต่อ คสช. ซึ่งระบุชัดในย่อหน้าแรกคำสั่งนี้ ดังนั้น เมื่อเหตุที่อ้างในคำสั่งหมดสิ้นไปและล่วงเลยมากว่า 4 ปี แล้ว ก็สมควรเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว" จาตุรนต์ ระบุ

นอกจากนี้ คำสั่งดังกล่าวถือได้ว่าเป็นคำสั่งที่ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มาตรา 25 มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 37 มาตรา 40 และมาตรา 77 ตลอดจนพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี ได้แก่ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (ICESCR), ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UDHR), กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR)