ไม่พบผลการค้นหา
กพอ. ระบุ กลุ่มกิจการร่วมบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ โฮลดิ้งจำกัด และพันธมิตร ผ่านการพิจารณาร่วมทุนกับภาครัฐในโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน เตรียมเสนอเข้า ครม. ขณะที่ได้มีการติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์และการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมและส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่อีอีซี

ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ครั้งที่ 4/2562 ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธานได้ติดตามความคืบหน้าขั้นตอนการดำเนินงานโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่ EEC 3 โครงการหลักประกอบด้วย โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ที่ขณะนี้ได้ดำเนินการคัดเลือกเอกชนที่ผ่านการคัดเลือก ร่วมทุนโครงการ คือ กลุ่มกิจการร่วมค้าบริษัทโภคภัณฑ์ โฮลดิ้ง จำกัดและพันธมิตร หรือ กลุ่ม CPH ในรูปแบบ PPP ที่ภาครัฐลงทุนน้อยที่สุด เพื่อภาครัฐจะได้ประหยัดงบและสามารถนำงบประมาณไปใช้พัฒนาคนและบริการขั้นพื้นฐานของผู้มีรายได้น้อย และประชาชนในด้านอื่น ซึ่งคณะกรรมการได้รับทราบผลการคัดเลือก เจรจา และร่างสัญญาร่วมลงทุนแล้ว หลังจากนี้จะนำเข้าสู่ที่ประชุม คณะรัฐมนตรี เพื่อขอความเห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมลงทุนในโครงการต่างๆ 

พร้อมยังได้พิจารณาโครงการพัฒนาศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกศ์ ใน EEC หรือ Thailand Genome Sequencing Center จะเป็นการลงทุนเพื่อสร้างความรู้ทางการแพทย์ ให้สามารถนำไปสู่การรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ ในอนาคต อันใกล้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลดังกล่างอย่างทั่วถึงในระบบประกันสุขภาพ

โดยจะเกิดประโยชน์ 3 ด้าน คือ ด้านการแพทย์และสาธารณสุขจะทำให้ดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนให้ดีขึ้นลดค่าใช้จ่ายในการรักษาที่แม่นยำ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะทำให้มีเทคโนโลยีระดับสูงไว้บริการใน Medical Hub ด้านเศรษฐกิจและสังคมที่จะเป็นการส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรภายในประเทศ ซึ่งคณะกรรมการนโยบายได้เห็นชอบแนวทางการดำเนินงานของโครงการพัฒนาศูนย์บริการทดลองทางการแพทย์จีนในพื้นที่ EEC และให้ สกพอ. ภาษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ขณะที่ในที่ประชุมยังรับทราบความต้องการในอุตสาหกรรมดิจิทัลด้านการพัฒนากำลังคนเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมและส่งเสริมการลงทุนใน EEC โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้สานต่อโครงการพร้อมจัดทำการพัฒนาและผลิตกำลังคน ตอบโจทย์การพัฒนาบุคลากรที่ตรงต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายดิจิทัลของพื้นที่ EEC ในปี 2566 โดยบุคลากรที่จะได้รับการพัฒนานั้นมีมากถึง 180,000 คน ประกอบด้วยนักศึกษาจบใหม่ด้านดิจิทัลที่เข้ามาทำงานในภาคอุตสาหกรรม และนักศึกษาที่มีศักยภาพการเปลี่ยนหรือเรียนเพิ่มเติมในวิชาด้านดิจิทัล ซึ่งมีแนวทางผลักดัน ให้นักศึกษาวิชาด้านดิจิทัลได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องค่าใช้จ่ายในการฝึกงานเพื่อให้มีประสบการณ์ตรงกับภาควิชาอุตสาหกรรม

กลุ่มนักศึกษาในสาขาอื่นที่ต้องการรีสกิล ให้ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายค่าอบรมหลักสูตรระยะสั้นและค่าสอบประกาศนียบัตรรับรองความรู้ในระดับพื้นฐานและระดับกลาง ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล กลุ่มบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมและด้านอื่น ๆ ที่ต้องการย้ายสายงานให้มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายค่าอบรมหลักสูตรระยะสั้นหรือข้อสอบประกาศนียบัตรรับรองความรู้ในระดับพื้นฐานและระดับกลางในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง