ไม่พบผลการค้นหา
คลังร่วม 11 หน่วยงาน ปั้นโครงการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย รอบผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ที่ตกพลาดลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยและมีสิทธิรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อปี 2560 รองปลัดคลังย้ำ หวังสร้างฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อยและนำไปจัดสรรสวัสดิการที่เหมาะสมต่อไป

นายนรินทร์ กัลยาณมิตร รองปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560 ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง กรมการปกครอง กรมที่ดิน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สำนักงานประกันสังคม และกรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมมือกันดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

เนื่องจากเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2561 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560 (การลงทะเบียนเพิ่มเติมฯ) โดยมีทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (ทีมไทยนิยมฯ) เป็นแกนหลักในการลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลประชาชนที่มีคุณสมบัติเป็นผู้มีรายได้น้อยบางส่วนที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 (โครงการลงทะเบียนฯ 2560) โดยเฉพาะผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560 หลังจากนั้น ทีมไทยนิยมฯ บันทึกข้อมูลจากแบบฟอร์มลงทะเบียนของผู้ลงทะเบียนที่ผ่านกลไกประชาคมเข้าระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดทำโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลไปยังฐานข้อมูลของกรมการปกครองและกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลของกรมสรรพากรและกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ฐานข้อมูลกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และฐานข้อมูลของสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เพื่อนำมาประมวลผลผู้มีรายได้น้อยและนำไปใช้ในการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมต่อไป 

นอกจากนี้ การลงทะเบียนเพิ่มเติมฯ ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่รับฝากเงินของประชาชน เป็นต้น เพื่อให้มีการสอบทานข้อมูลที่จำเป็นต่อการดำเนินการการลงทะเบียนเพิ่มเติมฯ ต่อไป

กระทรวงการคลังจึงได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 ขึ้นเพื่อประสานความร่วมมือระหว่าง 11 หน่วยงานข้างต้น ในการดำเนินการการลงทะเบียนเพิ่มเติมฯ ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ได้แก่ การรับลงทะเบียน การจัดทำฐานข้อมูลของผู้ลงทะเบียน การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนโดยใช้เกณฑ์คุณสมบัติเหมือนโครงการลงทะเบียนฯ 2560 และการประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับสวัสดิการแห่งรัฐ ให้สำเร็จลุล่วงได้อย่างราบรื่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

สำหรับการประกาศผลการลงทะเบียน ทีมไทยนิยมฯ และกรมการปกครอง (สำนักบริหารการปกครองท้องที่) จะร่วมกันดำเนินการประกาศผลการลงทะเบียนให้ผู้ลงทะเบียนได้รับทราบ นอกจากนี้ ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนด้วยตัวเองได้ที่ www.epayment.go.th ทั้งนี้ วันประกาศผลการลงทะเบียน กระทรวงการคลังจะประกาศให้ทราบต่อไป

ดังนั้น การลงทะเบียนเพิ่มเติมฯ จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติแต่ไม่ได้ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนฯ 2560 โดยเฉพาะกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560 ให้มีสิทธิได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและจะได้นำข้อมูลที่ได้รับจากการลงทะเบียนไปใช้ประโยชน์เพื่อจัดสวัสดิการแห่งรัฐที่เหมาะสมตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป


อ่านเพิ่มเติม