ไม่พบผลการค้นหา
ครม.อนุมัติงบกลางปี 2563 กว่า 11,800 ล้านบาทให้ 5 หน่วยงาน 'กรมชลประทาน-กรมทรัพยากรน้ำบาดาล-กองทัพบก-กรมเจ้าท่า-มหาดไทย' แก้ภัยแล้ง-น้ำท่วมทั่วประเทศ

รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 13 ส.ค. 2563 ว่า ครม.อนุมัติงบกลาง ที่อยู่ในพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ในส่วนของรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 11,800 ล้านบาท เพื่อใช้ดำเนินการโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ ตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เสนอ

ทั้งนี้ เป็นการอนุมัติเพิ่มเติมจากที่ ครม.ได้อนุมัติไปก่อนนี้แล้ว เนื่องด้วย สนทช.ได้ประเมินสถานการณ์น้ำต้นทุนและคาดการณ์การสถานการน้ำเพื่อวางแผนบริหารจัดการน้ำ ปี 2562/2563 พบว่า มีพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค รวม 69 จังหวัด แบ่งเป็น เขตประปา จำนวน 31 จังหวัด นอกเขตประปา 38 จังหวัด และมีพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำด้านการเกษตร รวม 56 จังหวัด แบ่งเป็นในเขตประปา จำนวน 36 จังหวัด นอกเขตประปา 20 จังหวัด 

สำหรับโครงการที่ได้รับการอนุมัติครั้งนี้ยังคงเป็นไปเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชน สทนช.จึงได้บูรณาการการทำงานกับหลายกระทรวง กำหนดเป็นโครงการเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในสภาวะปัจจุบัน ซึ่งเป็นการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ มีลักษณะงาน เช่น ขุดลอกและปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม ขุดแหล่งเก็บน้ำใหม่ งานซ่อมแซมและปรับปรุง กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและวัชพืช การจัดครุภัณฑ์ บ่อน้ำบาดาล เป็นต้น

โดยสามารถจำแนกออกตามหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ 5 หน่วยงาน ดังนี้

1.กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 8 โครงการ งบประมาณรวม 763.14 ล้านบาท ดังนี้ 

 • โครงการแก้ปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำ จำนวน 2 แห่ง งบประมาณ 54 ล้านบาท
 • โครงการปรับปรุงคลองเปรมประชากร จำนวน 2 แห่ง งบประมาณ 64 ล้านบาท 
 • โครงการพัฒนาหนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 137.9 ล้านบาท 
 • โครงการซ่อมแซมอาคารชลประทานที่เสียหายเนื่องจากอุทกภัย จำนวน 83 รายการ งบประมาณ 164.2 ล้านบาท
 • โครงการขุดบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ลักษณะเป็น Deep Pool จุดที่ 4 งบประมาณ 150 ล้านบาท 
 • โครงการจัดหาเรือกำจัดวัชพืช จำนวน 50 รายการ งบประมาณ 25 ล้านบาท 
 • โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเหยี่ยน พร้อมระบบระบายน้ำ ท้ายอ่างเก็บน้ำ งบประมาณ 70 ล้านบาท
 • โครงการขุดลอกลำน้ำอิงตอนบน พร้อมอาคารประกอบ งบประมาณ 98 ล้านบาท

2.กระทรวงมหาดไทย จำนวน 2 โครงการ งบประมาณรวม 1 หมื่นล้านบาท ดังนี้ 

 • โครงการเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศจำนวน 18,927 รายการ งบประมาณ 9,950 ล้านบาท
 • โครงการจัดหาครุภัณฑ์เรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช จำนวน 805 ลำ งบประมาณ 135.4 ล้านบาท 

3.กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 โครงการ งบประมาณรวม 884.5 ล้านบาท ดังนี้ 

 • โครงการเติมน้ำใต้ดินในพื้นที่ตำบลทั่วประเทศ จำนวน 1,000 แห่ง งบประมาณ 64 ล้านบาท 
 • โครงการจัดหาครุภัณฑ์ชุดเจาะสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล จำนวน 10 ชุด งบประมาณ 820.5 ล้านบาท 

4.กองทัพบก กระทรวงกลาโหม จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการขุดลอกแก้มลิงภายในชุมชนรถไฟ งบประมาณ 5.8 ล้านบาท

5.กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการจัดหาครุภัณฑ์เรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช จำนวน 17 รายการ งบประมาณ 146.1 ล้านบาท

รัชดา กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งในการช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ทั่วประเทศและสามารถเก็บกักน้ำในฤดูฝนปี 2563 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มการลงทุนภาครัฐโดยการช่วยกระตุ้นการซื้อวัสดุและจ้างแรงงานในแต่ละท้องถิ่นทั่วประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: