ไม่พบผลการค้นหา
ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลังกู้เงินธนาคารออมสิน วงเงิน 30,000 ล้านบาท แบบ Term Loan มีอายุสัญญา 4 ปี ใช้แก้ปัญหาเยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมจากผลกระทบโควิด-19

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกู้เงินโดยการทำสัญญากู้ยืมเงิน (พ.ร.ก.กู้เงินโควิด-19) ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 โดยเป็นการกู้เงินอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 3 แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีทำสัญญากู้ยืมเงิน (Term Loan) มีสาระสำคัญและเงื่อนไขของการกู้เงิน ประกอบด้วย

1.กระทรวงการคลังการทำสัญญากู้ยืมเงิน (Term Loan) กับธนาคารออมสิน วงเงินกู้รวม 30,000 ล้านบาท

2.กระทรวงการคลังจะทยอยเบิกเงินกู้ นับตั้งแต่วันที่ 8 ก.ค.-8 ต.ค.2563 โดยจะแจ้งผู้ให้กู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ ทั้งนี้กระทรวงการคลังจะเบิกเงินกู้เป็นงวด ๆ โดยจะเรียงลำดับจากวงเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดก่อนและเมื่อเบิกเงินกู้ครบจำนวนของวงเงินดังกล่าวแล้ว จึงจะเริ่มเบิกรับเงินกู้ในวงเงินลำดับถัดไป

3.อายุเงินกู้ 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ 8 ก.ค.2563 ครบกำหนดในวันที่ 8 ก.ค.2567

4.ใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ (BIBOR) ระยะ 6 เดือน ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย) บวกส่วนต่างเฉลี่ยร้อยละ 0.15057 ต่อปี โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยทุกงวด 6 เดือน หากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นอัตราดอกเบี้ยงวดแรกจะใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ณ วันเบิกเงินกู้ สำหรับการใช้อัตราดอกเบี้ยในงวดต่อๆ ไป จะใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ณ วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย เพื่อใช้คำนวณดอกเบี้ยในช่วงระยะเวลา 6 เดือนถัดไป การคำนวณดอกเบี้ยให้ถือว่าหนึ่งปีมี 365 วัน นับตามจำนวนวันที่เกิดขึ้นจริง เศษของหนึ่งสตางค์ให้ปัดทิ้ง ชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 8 ม.ค.2564และชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันที่ 8 ก.ค.2567

5. การชำระดอกเบี้ย ตลอดเวลาที่สัญญายังมีอายุอยู่ให้แบ่งชำระดอกเบี้ยปีละสองงวด คือวันที่ 8 ม.ค. และ 8 ก.ค. ของทุกปี สำหรับดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะชำระพร้อมต้นเงินกู้ ณ วันสิ้นสุดตามสัญญากู้ยืมเงิน หากวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยตรงกับวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทยก็ให้เลื่อนไปชำระในวันทำการถัดไป โดยไม่นับวันหยุดตามประกาศ ธปท. ดังกล่าวเข้ารวมเพื่อคำนวณดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระยกเว้นการชำระต้นเงินกู้งวดสุดท้ายให้คำนวณดอกเบี้ยจนถึงวันก่อนวันชำระหนี้

6.กระทรวงการคลังสามารถชำระคืนต้นเงินกู้ก่อนครบกำหนดได้ทั้งจำนวนหรือบางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะแจ้งให้สถาบันการเงินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ โดยกระทรวงการคลังจะชำระดอกเบี้ยคงค้างของต้นเงินกู้ที่ค้างชำระ พร้อมกับการชำระเงินคืนต้นเงินกู้ก่อนกำหนดนั้น ทั้งนี้ ดอกเบี้ยคงค้างให้คำนวณนับตั้งแต่วันที่กระทรวงการคลังชำระคืนดอกเบี้ยครั้งล่าสุดจนถึงวันก่อนวันที่กระทรวงการคลังชำระคืนต้นเงินกู้ก่อนกำหนด โดยหากวันครบกำหนดชำระคืนต้นเงินกู้ตรงกับวันหยุดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยให้เลื่อนไปชำระคืนในวันทำการถัดไป

7.ไม่มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใด ๆ

ลงนามในประกาศโดนายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 2 ก.ค.2563

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :