ไม่พบผลการค้นหา
กระทรวงแรงงาน เร่งประสานหน่วยเกี่ยวข้องช่วยเหลือลูกเรือสำราญไทย 46 คน เดินทางกลับประเทศไทย หลังโควิด-19 ระบาด ทำว่างงานค้างอยู่บนเรือ 6 เดือน พร้อมสั่งกรมการจัดหางานเข้าตรวจสอบสิทธิประโยชน์ เบื้องต้นพบส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ

สุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ได้รับการติดต่อจากกลุ่มแรงงานไทยที่ทำงานเป็นลูกเรือสำราญ จำนวน 46 คน ซึ่งไปทำงานโดยการจัดส่งของบริษัทจัดหางานในหลายบริษัท ขอให้ช่วยเหลือพากลับประเทศไทย เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด -19 ทำให้ว่างงานอยู่บนเรือสำราญซึ่งได้หยุดทำการรับผู้โดยสารมาแล้วเกือบ 6 เดือน และไม่สามารถออกไปไหนได้ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ กระทรวงแรงงานไม่ได้นิ่งนอนใจ เร่งหาแนวทางให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดูแล พร้อมสั่งการให้กรมการจัดหางาน ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ โดยจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบแรงงานไทย เป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ จำนวน 12 คน และไม่เป็นสมาชิกฯ จำนวน 34 คน 

สุทธิ กล่าวต่อว่า แรงงานไทยที่ไปทำงานในต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ จะได้รับการสงเคราะห์และช่วยเหลือหากประสบปัญหาในต่างประเทศ ตามอัตราที่กองทุนฯ กำหนด ในเบื้องต้น แรงงานไทยที่ทำงานในต่างประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศที่ทำงานอยู่ โดยทางการของประเทศนั้นๆ ประกาศกำหนดแล้ว และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฯ จะได้รับเงินสงเคราะห์ ดังนี้

1. สมาชิกกองทุนฯ ที่ได้รับผลกระทบและประสบปัญหาจากการเกิดโรคระบาด ทำให้ต้องเดินทางกลับประเทศไทยก่อนสิ้นสุดสัญญาจ้างงาน จะได้รับการสงเคราะห์ รายละ 15,000 บาท

2. สมาชิกกองทุนฯ ที่ประสบปัญหาระหว่างอยู่ในต่างประเทศ เช่น นายจ้างประกาศปิดกิจการ เนื่องจากมาตรการในแต่ละประเทศเพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาด หรือนายจ้างสั่งให้พักงานและอยู่ระหว่างรอกลับเข้าไปทำงานใหม่ โดยมิใช่ความผิดของสมาชิกกองทุนฯ เป็นเหตุให้ได้รับความเดือดร้อนขาดรายได้ โดยสำนักงานแรงงานในต่างประเทศจะเป็นผู้รับผิดชอบ และพิจารณาการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์แก่สมาชิกกองทุนฯ ที่ยื่นคำร้องขอรับการสงเคราะห์ ทั้งนี้ สำนักงานแรงงานในต่างประเทศจะตรวจสอบข้อเท็จจริง หากสมาชิกกองทุนฯไม่ได้รับความช่วยเหลือจากนายจ้าง สำนักงานแรงงานในต่างประเทศจะพิจารณาให้การช่วยเหลือตามความเป็นจริงและเหมาะสม ตามระเบียบ ข้อ 5 (2) (ง) เป็นค่าใช้จ่ายเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินรายละ 30,000 บาท

ปลัดกระทรวงแรงงาน ยังเน้นย้ำว่า คนงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศทุกคน ควรไปทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และควรสมัครสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ เพื่อรับสิทธิประโยชน์ และการคุ้มครอง หากประสบอันตราย เสียชีวิต พิการ ทุพพลภาพ หรือประสบปัญหาในต่างประเทศ ดังเช่นกรณีข้างต้น ซึ่งคุ้มครองตลอดระยะเวลาสัญญาจ้างงาน 

อย่างไรก็ดี ก่อนตัดสินใจไปทำงานในต่างประเทศ ควรศึกษาข้อมูลก่อนเดินทาง โดยสอบถามข้อมูลสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ เพื่อเป็นการป้องกันการถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพ หรือโทร.สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน