ไม่พบผลการค้นหา
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการโครงการผลิตแพทย์เพิ่มปี 2561-2564 ระยะที่ 1 ผลิตแพทย์เพิ่มจากปกติ 9,168 คน ใช้งบประมาณผูกพัน 34,838.40 ล้านบาท ถึงปี 2570 ตามแผนปั้นบุคลากรรองรับเมดิเคิลฮับ-สังคมสูงวัย-โรคซับซ้อน

พันเอก อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าในวันนี้ (26 มี.ค.) คณะรัฐมนตรีมติเห็นชอบในหลักการดำเนินโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ปี 2561-2570 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มสถาบันแพทย์ศาสตร์และกระทรวงศึกษาธิการ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้เสนอซึ่งเป็นโครงการสืบเนื่องตั้งแต่ปี 2556-2560

โดยจะดำเนินการเฉพาะระยะที่ 1 พ.ศ. 2561-2564 สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณให้กระทรวงศึกษาธิการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณพร้อมทั้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความพร้อม ความจำเป็นและความเหมาะสมที่จะต้องใช้จ่ายในแต่ละปีงบประมาณ รวมทั้งพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 และให้กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้ 

  • ให้ดำเนินการพิจารณาทบทวนการเป็นนักศึกษาคู่สัญญาของนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ แล้วนำเสนอคณะกรรมการกำหนดและนโยบายกำลังคนภาครัฐและคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2537 และมติคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2562 โดยไม่ให้นำเหตุแห่งการบรรจุแพทย์เข้ารับราชการเพื่อชดใช้ทุนมาใช้ในการขอกำลังแพทย์เพิ่มขึ้นอีก
  • ในการดำเนินโครงการฯ ให้พิจารณาดำเนินการควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการกระจายกำลังคนไปยังพื้นที่ต่าง ๆ รวมทั้งการธำรงรักษาแพทย์ไว้ในระบบราชการ
  • รับความเห็นของสำนักงบประมาณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงาน ก.พ. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา สำนักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วมคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐไปพิจารณาดำเนินการ

ทั้งนี้ ในเอกสารรายงานครม. ระบุว่า การดำเนินโครงการเฉพาะระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561 – 2564) มีเป้าหมายรับนักศึกษาแพทย์เพิ่มจากแผนการรับปกติจำนวน 9,168 คน รวมทั้งขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการผลิตนักศึกษาแพทย์ดังกล่าวโดยขอเบิกจ่ายในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป รวมทั้งสิ้น 34,838.4 ล้านบาท ผูกพันงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561- 2570 แบ่งเป็น งบดำเนินการผลิตบัณฑิตในอัตรา 300,000 บาท/คน/ปี หรือ 1.8 ล้านบาท/คน/หลักสูตร วงเงิน 16,502.4 ล้านบาท และงบลงทุนเพื่อสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานการจัดการเรียนการสอนด้านการแพทย์ในอัตรา 2 ล้านบาท/คน/หลักสูตร วงเงิน 8,336 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเดิมที่ได้รับการสนับสนุนในการดำเนินโครงการผลิตแพทย์เพิ่มที่ผ่านมา 

แล้วเมื่อรวมกับแผนการรับปกติที่สามารถรับนักศึกษาได้ จำนวน 3,384 คน จะทำให้สามารถรับศึกษาได้ทั้งหมด 12,552 คน (เฉลี่ยปีละ 3,198 คน) ซึ่งมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแผนบริหารจัดการกำลังคนและแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกำลังคนและภารกิจบริการด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ที่มีคาดการณ์ความต้องการแพทย์ในอนาคต 20 ปี ตามนโยบายการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการแพทย์ในระดับภูมิภาค (Medical Hub) รองรับสังคมผู้สูงอายุ และความซับซ้อนของโรคในอนาคต จึงคาดว่า ภายในปี 2573 จะมีความต้องการอัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรในภาพรวมเท่ากับ 1 : 1,200 คน 

ขณะที่ การเพิ่มกำลังการผลิตแพทย์ที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2537 จนถึงปัจจุบันใช้แนวทางการจัดทำโครงการพิเศษเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ล่าสุดคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555 อนุมัติในหลักการโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556 - 2560 โดยสามารถรับนักศึกษาได้ทั้งสิ้น จำนวน 8,137 คน จากเป้าหมาย จำนวน 9,039 คน คิดเป็นร้อยละ 90.02 ซึ่งทำให้จำนวนแพทย์ในประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และสัดส่วนแพทย์ต่อประชากรดีขึ้นตามลำดับ  

อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานรายภูมิภาค ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงได้จัดให้มีโครงการดังกล่าวขึ้นโดยเน้นการพัฒนาหลักสูตรอันเป็นฐานการผลิตเพื่อให้เกิดการผูกพันกับชุมชนและสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่แต่อย่างชำนาญโดยเฉพาะในเขตสุขภาพที่ขาดแคลนแพทย์และพัฒนาบุคคลากรโดยมีแผนรับแพทย์ประมาณ 24,000 คน จัดสรรงบประมาณกว่า 93,000 ล้านบาท เพื่อเพิ่มอัตราแพทย์ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนภายในปี 2576 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :