ไม่พบผลการค้นหา
'สุเทพ' ไลฟ์สด แจงอุดมการณ์ รปช. 7 ข้อ ชวนมวลมหาประชาชนเข้าร่วมสังกัดพรรครวมพลังประชาชาติไทย ร่วมสร้างพรรคการเมืองของประชาชนแท้จริงในประเทศ

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ผู้ร่วมก่อตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.) ในฐานะประธานคณะทำงานรณรงค์เชิญชวนประชาชนให้มาร่วมเป็นเจ้าของพรรค เฟซบุ๊กไลฟ์ผ่านเพจ suthep thaugsuban (สุเทพ เทือกสุบรรณ) ตอนหนึ่งว่า ตนได้เชิญมวลมหาประชาชน ให้มาร่วมกันสร้างพรรคการเมือง ที่เป็นของประชาชนที่แท้จริง ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย เพื่อทำงานการเมือง รับใช้ประเทศชาติและรับใช้ประชาชน ถ้าประชาชนคนใดมีอุดมการณ์และแนวคิดทางการเมืองเดียวกันก็เชิญมาสร้างพรรคการเมืองของประชาชน และเท่าที่ได้สดับตรับฟังพบว่าประชาชนผู้รักชาติ รักแผ่นดินมีอุดมการณ์ที่สอดคล้องอย่างน้อย 7 ประการ 

ประการแรก คือ อุดมการณ์ที่จะถวายความจงรักภักดี เทิดทูน และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ สำหรับประเทศไทย เราปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

ประการที่สองคนไทยทั้งหลาย ได้ตระหนัก ถ้าหากจะให้ประเทศนี้ มีการเมืองการปกครองที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาชน เป็นประโยชน์สำหรับประเทศชาติอย่างแท้จริง ต้องใช้หลักธรรมาธิปไตยยึดธรรมะเป็นที่ตั้ง ยึดความถูกต้องชอบธรรมเป็นสรณะ

ประการที่สาม พรรคการเมือง นักการเมือง ต้องตระหนักว่า ในระบอบประชาธิปไตยนั้น อำนาจอธิปไตย เป็นอำนาจของประชาชน พรรคการเมืองและนักการเมือง ต้องเคารพประชาชนต้องฟังคำสั่งของประชาชน การเมืองต้องเป็นการเมืองที่ดี 

ประการที่สี่ การตั้งพรรคเมืองของประชาชนขึ้นมานั้น มีเป้าหมายที่สำคัญคือ การปฏิรูปเปลี่ยนแปลงประเทศไทย ตามเจตนารมณ์ของประชาชน ประชาชนได้แสดงออกซึ่งเจตนารมณ์ในการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงประเทศใน 5 ด้าน 

ประการที่ห้า พรรคมุ่งหวังที่จะให้คนไทยทั้งประเทศ รักชาติ ภูมิใจในชาติ ภูมิใจในความเป็นชาติไทย ธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทย และเป็นสิ่งที่มีคุณค่า เป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ ที่เราจะต้องดูแล และนำมาใช้เป็นหลักในการทำงานทางการเมืองต่อไปในวันข้างหน้า 

ประการที่หก อุดมการณ์ของเราคือ การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชา มาให้ในการพัฒนาประเทศ

ประการที่เจ็ด อุดมการณ์คือการเอาใจใส่ดูแลสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุล ให้มีความยั่งยืน ให้ประชาชนคนไทยสามารถมีชีวิตอย่างดีอย่างมีความสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างแท้จริง 

"ใครมีอุดมการณ์แบบนี้ ใครมีความคิดทางการเมืองอย่างนี้ นี่คือผู้ที่มีอุดมการณ์เดียวกันมีแนวความคิดทางการเมืองอย่างเดียวกับพวกตน นี่คือกลุ่มบุคคลที่อยากจะขอเชิญชวนมาร่วมกันสร้างพรรคการเมืองของประชาชน ที่ชื่อว่า พรรครวมพลังประชาชาติไทย" 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง