ไม่พบผลการค้นหา
กสทช. พิจารณาระงับรายการ Tonight Thailand 15 วัน หลังยกเรื่องปฏิวัติฝรั่งเศสมาเล่าพร้อมวิจารณ์บทบาทประชาชนในการตรวจสอบทุจริต ด้านผู้บริหารวอยซ์ทีวีเตรียมยื่นคำร้องศาลปกครองยืนยันเสรีภาพในการแสดงความเห็น

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีคำสั่งกำหนดมาตรการทางปกครอง ตามหนังสือ คำสั่ง ที่ สทช. 4012/9992 ลงวันที่ 19 มี.ค. 2561 ลงนามโดยนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. สั่งให้ระงับการออกอากาศรายการ Tonight Thailand ทางช่อง Voice TV เป็นเวลา 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือเป็นต้นไป (ระงับออกอากาศตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม - 3 เมษายน 2561) และห้ามนำรายการดังกล่าวไปออกอากาศในวันและเวลาอื่นรวมถึงนำเทปรายการเดิมมาออกอากาศซ้ำในช่วงวันและเวลาดังกล่าว

โดยคำสั่งฯ ระบุว่า ที่ประชุม กสทช. ได้พิจารณาเนื้อหาและสาระสำคัญของรายการ Tonight Thailand ซึ่งออกอากาศเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 ด้วยความละเอียดรอบคอบแล้วเห็นว่า การนำเสนอรายการดังกล่าวมีลักษณะส่อให้เกิดความสับสน ยั่วยุ ปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้ง หรือสร้างให้เกิดความแตกแยกในราชอาณาจักร จึงห้ามมิให้ออกอากาศในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 97/2557 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 130/2557 และเป็นการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ ช่องรายการ Voice TV ตามบันทึกข้อตกลงฯ ระหว่างบริษัทฯ และสำนักงาน กสทช. ฉบับลงวันที่ 4 มิถุนายน 2557

อีกทั้งไม่ปรากฏข้อเท็จจริงอันรับฟังได้ว่าบริษัทฯ ได้มีการตรวจสอบเนื้อหารายการก่อนหรือระหว่างออกอากาศ

สำหรับเนื้อหารายการที่ออกอากาศและเป็นเหตุให้ถูกระงับรายการ 15 วัน ครั้งนี้ เป็นเนื้อหาเสนอข่าวบุคคลสวมหน้าการที่จัดทำขึ้นล้อเลียนนายกรัฐมนตรีและออกอากาศภาพหน้ากากวนซ้ำไปมา อีกทั้งตอนท้าย ผู้ดำเนินรายการได้วิพากษ์วิจารณ์และเสนอความเห็นที่มหาวิทยาลัยอนุญาตให้จัดกิจกรรมเทียบกับกรณีเดียวกันกับมหาวิทยาลัยอีกแห่งไม่อนุญาตให้ชุมนุมในพื้นที่มหาวิทยาลัย พร้อมกล่าวข้อความบางอย่างที่ส่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจสับสนเกี่ยวกับการกระทำของผู้บริหารมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่ง

อีกทั้ง ในเนื้อหาที่ออกอากาศตอนเดียวกัน ผู้ดำเนินรายการได้วิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์สวมหน้าการของผู้เข้าร่วมชุมนุมว่ามีเจตนาล้อเลียนและก่อให้เกิดความขบขันลดทอนความยำเกรงต่อผู้ปกครอง อีกทั้งยังได้เทียบเคียงกับเหตุการณ์ปฏิวัติในประเทศฝรั่งเศส ซึ่งทาง กสทช. เห็นว่าเป็นการไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับบริบทในสังคมไทย อาจส่อให้เกิดความสับสน ยั่วยุ ปลุกปั้นให้เกิดความขัดแย้งหรือสร้างให้เกิดการแตกแยกในประเทศได้

นอกจากนี้ ในเทปดังกล่าว ยังนำเสนอข้อมูลภาพและข้อความของนายพานทองแท้ฯ ซึ่งเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ โดยผู้ดำเนินรายการได้อ่านข้อความทั้งหมดอีกครั้งและตอนท้ายได้แสดงความเห็นต่อข้อความดังกล่าว ซึ่ง ที่ประชุม กสทช. เห็นว่า เป็นข้อมูลที่ส่อให้เกิดความสับสนแก่ประชาชนเกี่ยวกับนโยบายการบริหารประเทศของรัฐบาล และส่อให้เห็นความมุ่งประสงค์ให้ประชาชนรวมกลุ่มเพื่อชุมนุมต่อต้านรัฐบาลเช่นที่เคยปรากฎมาแล้วในอีดต อันมีลักษณะปลุกปั้นให้เกิดความขัดแย้งและสร้างแตกแยกในสังคมได้

ทั้งนี้ กสทช. ได้เรียกผู้บริหารของ Voice TV ไปเพื่อชี้แจงและหารือก่อนหน้านี้ โดยมีเนื้อหารายการที่ต้องหารือกัน 2 รายการ คือ Wake Up Thailand ที่ออกอากาศวันที่ 5 มีนาคม 2561 และ Tonight Thailand เทปที่ออกอากาศเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 , เทปวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 และเทปวันที่ 1 มีนาคม 2561

อย่างไรก็ตาม กสทช. มีคำสั่งว่า กรณี Wake Up Thailand นั้นขอให้ช่องระมัดระวังการนำเสนอ

ก่อนหน้านี้ Voice TV เคยถูกระงับเฉพาะรายการและถูกระงับการออกอากาศทั้งสถานีมาแล้วหลายครั้ง หลังการรัฐประหารของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. เมื่อปี 2557 วอยซ์ ทีวี ถูกระงับการเผยแพร่ออกอากาศครั้งแรก 26 วัน ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 ถึง 14 มิถุนายน 2557 ซึ่งถือเป็นทีวีดิจิตอลเพียงช่องเดียวที่ถูกสั่งระงับการออกอากาศ และเมื่อได้รับอนุญาตให้ออกอากาศอีกครั้ง วอยซ์ ทีวีต้องเผชิญกับการจำกัดเสรีภาพในการนำเสนอหลายครั้ง โดยเวบไซต์ไอลอว์ จัดทำไทม์ไลน์ช่วงเวลาปิดกั้นการรายงานข่าวของวอยซ์ ทีวี ดังนี้

3 มิถุนายน 2558 ระงับการออกอากาศรายการ Wake Up Thailand 2 สัปดาห์

15 กุมภาพันธ์ 2559 ระงับการออกอากาศ รายการ The Daily Dose 3 วัน

15 สิงหาคม 2559 (วาระที่ 2) ระงับการดำเนินรายการของพิธีกร 10 วัน

29 สิงหาคม 2559 ระงับการออกอากาศ รายการ Wake Up News 7 วัน

7 กุมภาพันธ์ 2560 ระงับการออกอากาศ รายการ The Daily Dose 7 วัน

4 มีนาคม 2560 ระงับการดำเนินรายการของพิธีกร 10 วัน

27 มีนาคม 2560 ระงับการออกอากาศทั้งช่อง เป็นเวลา 7 วัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

Voice TV ยืนหยัดสื่อเสรี หลังถูกสั่งปิดสถานี 7 วัน