ไม่พบผลการค้นหา
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบ กกต. สั่งห้าม ครม. กรณี 'พ้นวาระ-ยุบสภา' ใช้ของหลวง วิทยุโทรทัศน์-งบประมาณรัฐ เอื้อประโยชน์ ส่อความไม่เท่าเทียมในการเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2565 ราชกิจจานุเบกษา ออกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่าด้วยการใช้ทรัพยากรของรัฐ หรือบุคคลากรของรัฐเพื่อกระทำการใดซึ่งจะมีผลต่อการเลือกตั้ง พ.ศ. 2563 โดยมี อิทธิพร บุญประครอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นผู้ลงนาม 

โดยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งฉบับนี้ระบุถึงกรณีที่ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ต้องพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอายุสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง หรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร โดยกำหนดให้คณะรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามเงื่อนไข จนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ และกำหนดให้ กกต. วางระเบียบเกี่ยวกับข้อห้ามในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สาระสำคัญของระเบียบวาระนี้อยู่ในข้อที่ 5 ที่ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ระหว่างที่อายุสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) สิ้นสุดลง หรือยุบสภา ต้องไม่ใช้ทรัพยากรของรัฐ หรือบุคลากรของรัฐ เพื่อกระทำการใดซึ่งจะมีผลต่อการเลือกตั้ง และลักษณะเป็นการสร้างโอกาสให้เกิดความไม่ทัดเทียมในการเลือกตั้ง 

ห้ามสั่งการให้มีการประชุม อบรม หรือสัมมนาบุคลากรของรัฐ หรือเอกชน โดยใช้เงินงบประมาณของหน่วยงานรัฐ หรือเงินของกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ เว้นแต่เหตุประชุมเร่งด่วนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของรัฐ หรือประชาชน 

ห้ามมอบหมายให้มีการแจกจ่ายหรือจัดสรรทรัพยากรของรัฐให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด โดยไม่มีเหตุอันสมควร และห้ามใช้ทรัพยากรของรัฐอื่นๆ เช่น คลื่นความถี่ เครื่องมือ อุปกรณ์ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม หรืองบประมาณด้านการประชาสัมพันธ์ของรัฐในการสร้างโอกาสความไม่ทัดเทียมในการเลือกตั้ง 

ในระเบียบยับระบุอีกว่า กรณีใดที่มิได้กำหนดไว้ หรือมีเหตุจำเป็น คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจกำหนดยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้

158228.jpg158229.jpg