ไม่พบผลการค้นหา
นายกฯ นำ ถก ครม. 21 ก.ย.จับตาขึ้นภาษีบุหรี่ ลุ้น ‘เราเที่ยวด้วยกัน’ เฟส 3 ที่ประชุมเตรียมรายงานผลคำพิพากษาคดีฟ้องนายกฯ เวนคืนไม่เป็นธรรมสร้างรถไฟฟ้า

จับตาวันที่ 21 ก.ย. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นากรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม จะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) อีกครั้ง โดยมีรายงานว่า อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง จะเสนอการปรับโครงสร้างภาษีบุหรี่ใหม่ เนื่องจากโครงสร้างภาษีใหม่ จะต้องมีผลบังคับใช้ภายในวันที่ 1 ต.ค.นี้ โดยการปรับโครงสร้างนี้ จะทำให้ราคาบุหรี่ในประเทศไทยแพงขึ้น

ขณะเดียวกัน ยังต้องลุ้น โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 มีรายงานว่า พิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา จะเสนอโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 เข้า ครม. เพื่อเปิดให้ลงทะเบียนได้ในวันที่ 24 ก.ย. นี้

ครม..jpg


  • ส่วนวาระปกติ วาระเพื่อทราบ

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง  เสนอรายงานประจําปี 2563 ของกองทุนการออมแห่งชาติ และรายงานการตรวจสอบ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เสนอร่างกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ...

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เสนอร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จ.ตรัง (ฉบับที่..) พ.ศ...   และร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จ.สระแก้ว พ.ศ.. (แก้ไขเพิ่มเติมกฏ กระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จ.สระแก้ว พ.ศ.2558) .

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาส 2 ปี 2564

ประยุทธ์-ครม.

อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข รายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคําสั่ง กรณีการแก้ไขปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการยุติการตั้งครรภ์ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน

วราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอสรุปผลการประชุมเพื่อสรุปผลและถอดบทเรียน (After Action Review : AAR) การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟ ป่าหมอกควัน ฝุ่นละออง ปี 2564

วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี แจ้งผลคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขดําที่ ฟ.9/2559 คดีหมายเลขแดงที่ ฟ.7 /2564 ประทีป นิลวรรณ ประธานชุมชนประชาสงเคราะห์ เขตดินแดง กับพวกรวม 281 คน ฟ้องนายกรัฐมนตรี กับพวกรวม 3 คน เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับความเห็นชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกา กรณี รฟม.ออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนไม่ ไม่เป็นธรรมต่อชาวบ้าน ในการสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม

  • วาระเพื่อพิจารณา

สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม ขอปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan) ภายใต้ มาตราการพิเศษเพื่อขับเคลื่อน SMEs สู่ยุค 4.0 (มาตรการด้านการเงิน)

และยังเสนอขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ และ 1 บี เพื่อทําเหมืองแร่ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) ที่ จ.สระบุรี

พิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เสนอการขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 40 วรรคสาม และมาตรา42 วรรคหนึ่ง สําหรับงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565