ไม่พบผลการค้นหา
การบินไทย แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่งตั้งกรรมการบริษัท ฟื้นฟูภาวะขาดทุนสะสม

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ส่งหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีเนื้อระบุว่า บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งพิเศษที่ 10-1/2563 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ซึ่งในการประชุมดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทมีมติดังนี้

1.แต่งตั้ง นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทน นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์

2.แต่งตั้ง บุญทักษ์ หวังเจริญ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทน นายพินิจ พัวพันธ์

3.แต่งตั้ง นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทน นางปราถนา มงคลกุล

4.แต่งตั้ง นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทน นางสาว ศิริกุล เลากัยกุล

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

การบินไทย


อ่านเพิ่มเติม