ไม่พบผลการค้นหา
วุฒิสภามีมติให้ความเห็นชอบ 'ทรงศักดิ์ สายเชื้อ' อดีตทูตเวียนนาเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินคนใหม่ ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 196 ต่อ 1 เสียง และไม่ออกเสียง 6 เสียง

วันที่ 13 ก.ย. 2564 ในการประชุมวุฒิสภาได้ลงคะแนนให้ความเห็นชอบ ทรงศัก สายเชื้อ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามมาตรา 8 (1) แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560 ด้วยคะแนนเสียง ให้ความเห็นชอบ 196 เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ 1 เสียง ไม่ออกเสียง 6 เสียง ทำให้ ทรงศัก สายเชื้อ ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา จึงถือว่าได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน

สำหรับ ทรงศักดิ์ เคยเป็นเอกอัครราชทูต ประจำกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เคยผ่านการทำงานเป็นอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ และผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจำสหประชาชาติ และองค์กรระหว่างประเทศ ณ กรุงเวียนนา โดยปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญ กระทรวงการต่างประเทศ

ทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน -56F5-4949-9E8F-99D46AC6CDAE.jpeg