ไม่พบผลการค้นหา
สำนักงานศาลปกครองออกมาตรการเข้มคุมโควิด-19 เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อบุคลากรของศาลปกครอง ห้ามลูกจ้าง และพนักงานท่องเที่ยวกลุ่มประเทศเสี่ยงตั้งแต่ 27 ก.พ. - 31 พ.ค. 2563

สำนักข่าวไทย รายงาน นายอติโชค ผลดี เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง เปิดเผยว่า นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด ในฐานะประธานกรรมการบริหารศาลปกครอง ออกประกาศกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของบุคลากรศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง รวมทั้งเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ และการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองแก่ประชาชน  

โดยประธานศาลปกครองสูงสุดจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 41/8(1) และ (9) แห่งพ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองและที่แก้ไขเพิ่มเติม ห้ามผู้มีอำนาจอนุญาตหรืออนุมัติให้ข้าราชการศาลปกครอง พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานศาลปกครองไปต่างประเทศหรือเดินทางไปราชการต่างประเทศหรือแวะผ่าน ประเทศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ.- 31 พ.ค. 2563 หรือจนกว่าจะมีมติเป็นอย่างอื่น

นายอติโชค กล่าวว่า สำหรับข้าราชการศาลปกครอง พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานศาลปกครองที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการยังประเทศกลุ่มเสี่ยงแล้วก่อนประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ขอให้งดหรือเลื่อนการเดินทางออกไป ให้พ้นระยะเวลาที่กำหนดในประกาศนี้

ยกเว้นกรณีมีเหตุผลหรือความจำเป็นอย่างยิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงการเดินทางดังกล่าวได้ ให้ยื่นขออนุญาตต่อผู้มีอำนาจเพื่อพิจารณาเป็นรายกรณี และเมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทย ให้ผู้นั้นมีหน้าที่แจ้งให้ผู้มีอำนาจอนุญาตการไปต่างประเทศ หรือผู้มีอำนาจอนุมัติให้เดินทางไปราชการพิจารณาสั่งให้หยุดราชการเป็นเวลา 14 วัน เพื่อแยกตัวเองและเฝ้าระวังอาการป่วย โดยให้ปฏิบัติตามคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโควิด-19 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และเมื่อพ้นระยะเวลาที่กำหนดและไม่ปรากฏอาการใด ให้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการตามปกติ โดยให้สวมหน้ากากอนามัยและปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดอีก 14 วัน 

หากข้าราชการศาลปกครอง พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานศาลปกครองรายใดขัดขืนหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด หรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อมูลที่ควรแจ้ง ให้ผู้มีอำนาจดำเนินการทางวินัยกับบุคคลดังกล่าวตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ให้งดหรือเลื่อนการเชิญบุคคลจากต่างประเทศมาร่วมการประชุม สัมมนา หรือการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครองระหว่างระยะเวลาที่ประกาศกำหนดไว้ เว้นแต่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง

นายอติโชค กล่าวว่า เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการที่ศาลปกครอง กำหนดให้ศาลปกครองและสำนักงานเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัดทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยให้คัดกรองอย่างเหมาะสมสำหรับประชาชนที่มาติดต่อราชการ เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและให้บริการหน้ากากอนามัย รวมทั้งจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือในจุดต่างๆ เช่น บริเวณทางเข้าอาคารสำนักงาน โถงลิฟท์ ห้องพิจารณาคดี โรงอาหาร  เพื่อความปลอดภัยทั้งต่อตนเองและสังคมส่วนรวม

ข่าวเกี่ยวข้อง