ไม่พบผลการค้นหา
คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน ออกประกาศห้ามโรงเรียนเปิดสอน On-site 100% ให้เรียนออนไลน์ต่อ เหตุโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย

กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีหนังสือด่วนที่สุดแจ้งไปยังผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรื่อง การเปิดเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เนื้อความระบุว่า ตามที่รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน จากการแพร่ระบาดของโรค Covid 19 ทําให้สถานศึกษาต้องเปิดเรียนในวันที่ 1 ก.ค. 2563 ในหลายรูปแบบ ตามที่ได้รับการอนุมัติจาก ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด (ศปก.จ.) โดยสถานศึกษาได้ดําเนินการตาม มาตรการการเฝ้าระวังของกระทรวงสาธารณสุขและ ศบค.ไปแล้วนั้น

ปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดยังคงไม่คลี่คลาย รัฐบาลยังคงมาตรการตามที่กระทรวงสาธารณสุขและ ศบค. กําหนด การเปิดเรียนของสถานศึกษาจึงต้องดำเนินการภายใต้มาตรการดังกล่าว ขณะนี้ปรากฏว่า มีสถานศึกษาบางแห่งได้ทําการเปิดเรียนแบบ On-site 100% ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรการของ ศบค. และไม่เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้

ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จึงให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดได้ดําเนินการตามมาตรการจนกว่า ศบค. จะพิจารณาอนุมัติให้สถานศึกษาได้เปิดเรียน On-site เต็มรูปแบบ ทั้งนี้ การเปิดเรียนของสถานศึกษาแบบ On-site 100% ต้องรับการอนุมัติจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 เท่านั้น

ทั้งนี้ในช่วงโควิด-19 กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายจัดการเรียนการสอน 3 รูปแบบ Onsite-Onair-Online 

Onsite Education: ประเมินสถานการณ์เพื่อจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของครูและนักเรียนเป็นหลัก

On-air Education: การเรียนรู้ผ่านโทรทัศน์

Online Education: การเรียนออนไลน์ผ่านสื่อดิจิทัลต่าง ๆ

https://scontent.fbkk12-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/s960x960/116876242_1145172289186585_3481155130925827951_o.jpg?_nc_cat=103&_nc_sid=8024bb&_nc_eui2=AeFm2Urz1UHWHQeHNHUjUJhb912U1f23PEf3XZTV_bc8R3KQD4ty8Ua_zVhnMI2mknM&_nc_ohc=DLReRDjmhkEAX9cNE6g&_nc_ht=scontent.fbkk12-4.fna&_nc_tp=7&oh=f2822e019e9df8439e3e2a11dd662550&oe=5F4A769B