ไม่พบผลการค้นหา
'วอยซ์ทีวี' กลับมาเผยเเพร่ออกอากาศได้ตามปกติ หลังศาลปกครองมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งของ กสทช. ที่พักใช้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯ ไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

กรณี กสทช. มีคำสั่งทางปกครองให้สถานีโทรทัศน์วอยซ์ทีวีระงับการออกอากาศเป็นเวลา 15 วัน จนเป็นเหตุให้ นายเมฆินทร์ เพ็ชรพลาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วอยซ์ทีวี จำกัด พร้อม นายประทีป คงสิบ ผู้อำนวยการสถานีฯ ยื่นคำร้องขอระงับคำสั่งฉุกเฉินต่อศาลปกครอง เพื่อให้สถานีฯ กลับมาออกอากาศได้ตามปกติ

ล่าสุด 'ศาลปกครอง' มีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งของ กสทช. ที่พักใช้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯ ช่องรายการวอยซ์ ทีวี ไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น โดยศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนและสื่อมวลชนไว้อย่างชัดแจ้ง การที่ กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1) และสำนักงาน กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2) จะใช้อำนาจสั่งพักใบอนุญาตของผู้ฟ้องคดีได้ก็ต่อเมื่อเป็นกรณีที่มีข้อเท็จจริงปราฏว่า ผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์หรือการกระทำความผิดตามมาตรา 37 แห่ง พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 และปรากฏด้วยว่า มีความเสียหายร้ายแรงเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการกระทำดังกล่าว

หากขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 มิได้เสนอว่าการออกอาอกรายการของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวเกิดความเสียหายร้ายแรงหรือไม่อย่างไร และไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ได้พิจารณาในประเด็นความเสียหายอย่างร้ายแรงก่อนมีมติออกคำสั่งกำหนดโทษทางปกครองให้พักใช้มบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของผู้ฟ้องคดีเช่นกัน

ในชั้นนี้จึงเห็นว่าคำสั่งกำหนดโทษทางปกครองดังกล่าวน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย หากให้คำสั่งกำหนดโทษทางปกครองดังกล่าวมีผลต่อไป อาจเกิดความเสียหายทางธุรกิจของผู้ฟ้องคดีที่มีการสั่งสมฐานผู้ชมและความเชื่อมั่น ซึ่งไม่อาจเรียกคืนได้ จึงเป็นการยากแก่การเยียวภายหลัง อีกทั้งการทุเลาการบังคับตามคำสั่งดังกล่าว ไม่เป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐหรือแก่บริการสาธารณะ เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ยังคงมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล รวมทั้งผู้ฟ้องคดีตามกฎหมาย

กรณีนี้จึงมีเหตุสมควรที่ศาลจะกำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษา โดยสั่งให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งกำหนดโทษทางปกครองให้พักใช้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของผู้ฟ้องคดี ตามหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ตามมาตรา 66 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ประกอบกับข้อ 72 วรรคสามแห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 ไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

ศาลปกครองทุเลาคำสั่ง กสทช.ระงับใบอนุญาตวอยซ์ทีวี-15022019.jpg
สรุปไทม์ไลน์เหตุการณ์ดังกล่าว

1. วันที่ 12 ก.พ. 2562 เวลา 16.30 น. บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด ได้รับคำสั่งพิพาท

2. วันที่ 14 ก.พ. 2562 เวลา 8.30 น. บริษัทฯ ยื่นฟ้องคดี + คำขอทุเลาฯ ต่อศาลปกครองกลาง

3. วันที่ 15 ก.พ. 2562 เวลา 10.00 น. ศาลไต่สวนคำขอทุเลา โดยมีผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีเข้าร่วมกระบวนพิจารณา

4. วันที่ 15 ก.พ. 2562 เวลา xx.xx น. ศาลมีคำสั่งเกี่ยวกับคำขอทุเลาฯ

5. วันที่ 20 ก.พ. 2562 เวลา 10.00 น. ศาลนัดไต่สวนข้อเท็จจริงตามคำฟ้องคดี และสั่งปิดกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริง

6. วันที่ 25 ก.พ. 2562 ศาลนัดนั่งพิจารณาครั้งแรก และมีคำพิพากษาคดีในวันเดียวกัน