ไม่พบผลการค้นหา
'ก้าวไกล'นำ ส.ส.แถลงย้ำร่างแก้ไข ม.112 ไม่ขัด รธน. เป็นการแก้ไขฐานความผิดให้ไม่มีอัตราโทษจำคุกขั้นต่ำ ป้องกันการกลั่นแกล้งทางการเมือง ชี้กฎหมายล้าหลังขวางประเทศเจริญ แนะถ้าจำเป็นต้องนิรโทษฯ คลี่่คลายวิกฤตนอกสภาฯ ก็ต้องทำ

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 3 พ.ย. 2564 ที่รัฐสภา ชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล พร้อม ส.ส.พรรคก้าวไกล แถลงถึงความคืบหน้าการเสนอชุดร่างกฎหมายคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และการแสดงออกและสิทธิกระบวนการยุติธรรมของประชาชน โดยพรรคได้ยื่นต่อสภาฯ ตั้งแต่ 10 ก.พ. 2564 โดยมีร่างแก้ไข พ.ร.บ.การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2.ร่างแก้ไข พ.ร.บ.ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3.ร่างแก้ไขพ.ร.บ.ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เพื่อป้องกันการถูกฟ้องปิดปากประชาชน 4.ร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายอาญา ซี่งมีการแก้ไขเพิ่มบทลงโทษกรณีเจ้าหน้าที่บิดเบือนกฎหมาย เพื่อเอาผิดเจ้าพนักงานที่กระทำการบิดเบือนต่อประชาชนได้ และ 5.ร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา เป็นการแก้ไขฐานควาผิดหมิ่นประมาททั้งหมด หมิ่นประมาทบุคคลทั่วไป หมิ่นประมาทเจ้าพนักงาน หมิ่นประมาทองค์พระมหากษัตริย์ เพื่อให้สอดคล้องหลักสิทธิเสรีภาพในระบอบประะชาธิปไตยสมัยใหม่

ชัยธวัช ระบุว่า ความคืบหน้าจนถึงวันนี้มีร่างกฎหมายเพียง 4 ฉบับนำเข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นเพื่อเตรียมนำเข้าบรรจุสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยร่างฉบับที่ 5 ที่แก้ไขมาตรา 112 กลับถูกโต้แย้งโดยสำนักการประชุมสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และประธานสภาผู้แทนราษฎรว่ามีบทบัญญัติอาจขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 6 ที่บัญญัติข้อความสำคัญคือ "องค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้" 

ปรับฐานความผิด ม.112 ให้ไม่มีอัตราโทษขั้นต่ำ ไม่ผิดหากติชมโดยสุจริต

ทั้งนี้สาระสำคัญร่างแก้ไขมาตรา 112 ของพรรคก้าวไกล เป็นการย้ายฐานความผิดหมิ่นประมาทดูหมิ่น อาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชแทนพระองค์ตามมาตรา 112 ออกจากหมวดความผิดต่อความมั่นคงของรัฐไปกำหนดเป็นลักษณะความผิดใหม่ คือ ลักษณะความผิดพระเกียรติยศของพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และเกียรติยศของผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ เพื่อให้มีความเหมาะสมในแง่บทบัญญัติอัตราโทษ การยกเว้นโทษและผู้ร้องทุกข์ โดยยกเลิกโทษจำคุกให้เหลือแต่โทษปรับในฐานความผิดหมิ่นประมาทหรือดูหมิ่นบุคคลทั่วไป ดูหมิ่นเจ้าพนักงานหรือศาล แต่ยังคงคุ้มครองพระเกียรติยศของพระมหากษัตริย์ ในฐานะประมุขของรัฐจึงกำหนดอัตราโทษจำคุกให้คงอยู่ โดยลดโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน 1 ปี ไม่มีอัตราโทษจำคุกขั้นต่ำ และยังกำหนดโทษทั้งจำทั้งปรับได้ ถ้ารุนแรงถึงลงโทษจำคุกไม่มีขั้นต่ำ ไม่จำเป็นต้องอย่างต่ำ 3 ปี 

และยังป้องกันไม่ให้บุคคลทั่วไปนำฐานความผิดไปเป็นเครื่องมือกลั่นแกล้งทางการเมือง จึงกำหนดให้สำนักพระราชวังเป็นผู้ร้องทุกข์และผู้เสียหายในความผิดลักษณะนี้ 

ส่วนสาระสำคัญยังเพิ่มบทยกเว้นความผิดและยกเว้นโทษ โดยผู้ใดติชม แสดงความคิดเห็นหรือแสดงข้อความใดโดยสุจริตเพื่อรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อธำรงไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญและประโยชน์สาธารณะผู้นั้นไม่มีความผิด ถ้าผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดพิสูจน์ได้ว่าข้อกล่าวหาเป็นความจริง ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ แต่ห้ามมิให้พิสูจน์ถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องความเป็นอยู่ส่วนพระองค์และความเป็นอยู่นั้นไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

ชัยธวัชระบุว่า โดยข้อความบทบัญญัติยกเว้นความผิดทำให้สำนักการประชุมสภาฯ ได้โต้แย้งกลับมาว่าเป็นบทบัญญัติอาจขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 6 โดยกรณีนี้พรรคก้าวไกลเคยโต้แย้งไปแล้ว โดยวันนี้จะยื่นหนังสือต่อสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและประธานสภาฯอีกครั้ง เพื่อพิจารณาจากรัฐธรรมนูญ ประวัติศาสตร์กฎหมายของไทย ร่างแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา 112 ของพรรคก้าวไกลไม่มีเนื้อหาขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 6 แต่อย่างใด พรรคก้าวไกลจึงขอให้ประธานสภาฯ นำร่างแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา 112 เข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาฯโดยเร็ว ยืนยันการยื่นร่างแก้ไขฎหมายฉบับนี้ถูกต้อง หากผิดพลาดประการใดต้องให้ ส.ส.ตรวจสอบตามกระบวนการนิติบัญญัติปกติ

ชัยธวัช ก้าวไกล 112 384B2897-FDE4-456F-8A05-801F25788118.jpegชัยธวัช ก้าวไกล 112 008F3968-2460-47F6-A95B-5B30A39BB7F9.jpeg

แนะใช้กลไกการเมืองนิรโทษกรรมยุติคดีการเมืองนอกสภา

ชัยธวัช ระบุว่า การธำรงรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ให้อยู่คู่สังคมไทยไม่สามารถบรรลุได้ด้วยการใช้อำนาจกดทับหรือใช้กฎหมายปราบปรามการแสดงออกของประชาชน สถาบันการเมืองสมัยใหม่จะอยู่ได้ด้วยความยินยอมพร้อมใจของประชาชน ถึงเวลาที่ผู้มีอำนาจคืนสิทธิประกันตัวให้ผู้ต้องหาทางการเมือง และใช้กลไกทางการเมืองยุติคดีการเมืองต่างๆ ไม่ควรต้องมีใครอยู่ในคุกเพราะการแสดงออกทางการเมือง ในที่สุดหากต้องนิรโทษกรรมทางการเมืองคลี่คลายความขัดแย้งทางการเมืองก็จำเป็นต้องทำ ถึงเวลาสังคมต้องเปิดพื้นที่ปลอดภัย ทบทวนแก้ไข มาตรา 112 หาข้อยุติที่แต่ละฝ่ายพอยอมรับได้ พรรคก้าวไกลเห็นว่าไม่มีทางที่การเมืองจะมีเสถียรภาพมั่นคงได้ หากยังมีกฎหมายที่ล้าหลัง ไม่เห็นคนเป็นคนเสมอภาคกัน ไม่มีทางเศรษฐกิจเจริญก้าวหน้าได้ หากอยู่ในรัฐโบราณที่ประชาชนไม่ใช่เจ้านาย ที่ราษฎรไม่ใช่เจ้าของประเทศ

เลขาธิการพรรคก้าวไกล ย้ำว่า พรรคเสนอแก้ไขมาตรา 112 เพราะการเมืองนอกสภา ที่มีปัญหาวิกฤตการเมืองนอกสภา มีการใช้กฎหมายมาตรา 112 ในฐานะพรรคการเมือง พื้นที่สภาฯ ไม่สามารถงดเว้นไม่สนใจจะนำมาอภิปรายไม่ได้ การตีความฐานความผิดดูหมิ่น หมิ่นประมาทอาฆาตมาดร้ายยังมีปัญหาอยู่ อาจจะต้องใช้เวลาปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม และสังคมต้องตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมาย ปัญหาจะลดน้อยลงได้ ถ้าปรับฐานความผิด ให้สอดคล้องกับสภาพความผิดได้ ให้คนร้องทุกข์กล่าวโทษไม่ใช่ให้ใครแจ้งความใครก็ได้เต็มไปหมด ถ้าแก้ไขเรื่องนี้ได้ จะทำให้ปัญหาเบาบางลง ถ้าทำสำเร็จปัญหาทางการเมืองกับมาตรา 112 จะลดน้อยลงไม่กระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ชัยธวัช ระบุว่า การแก้ไขเสนอเดือน ก.พ. กำลังถูกกลไกสภาฯ ปฏิเสธว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญอาจไม่นำเข้าสู่วาระการประชุมสภาฯ แน่นอนมีคนเห็นว่าควรยกเลิก มาตรา 112 บางคนบอกไม่ควรยกเลิกเพิ่มโทษ แต่พรรคก้าวไกลเสนออยู่ตรงกลางพอจะคุยกันได้ และใช้เวทีสภาฯให้ดีที่สุดคลี่คลายความเห็นต่างทางการเมือง ถ้าพื้นที่สภาฯ ไม่เปิดให้เรื่องปัญหาขัดแย้งเป็นไปได้ที่จะไม่ได้รับการแก้ไขสะสมความไม่พอใจและนำไปสู่การยกเลิกในอนาคตและเกิดปัญหาทางการเมืองเกิดขึ้นอีก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง