ไม่พบผลการค้นหา
'ธรรมนัส' ลงพื้นที่ภาคตะวันออก มอบนโยบายส่งออกผลไม้คุณภาพรักษามาตรฐานตลาดส่งออกแสนล้าน กำชับ กรมวิชาการเกษตร เข้มตรวจสอบทุเรียนในโรงคัดบรรจุ ก่อนเปิดตู้คอนเทนเนอร์ ส่งไปยังประเทศจีนเชื่อมโยงโครงการจันทบุรีโมเดล

20 เม.ย. 2567 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางลงพื้นที่ จ.จันทบุรี​ เพื่อมอบนโยบายในการส่งออกผลไม้ฤดูกาลผลิต ปี 2567 ให้แก่ผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุผลไม้ในพื้นที่ภาคตะวันออก ที่ห้องประชุมบุษราคัม องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมนิทรรศการ การตรวจสอบคุณภาพทุเรียน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยว่า ภาคตะวันออกถือเป็นแหล่งผลิตผลไม้ที่สำคัญของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลไม้จาก จ.จันทบุรี ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่และสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยอย่างมหาศาล

ดังนั้น การกำกับดูแลผลไม้ให้เป็นไปตามมาตรฐาน จึงเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายต้องให้ความสำคัญ โดยเฉพาะ​คุณภาพผลไม้ที่ส่งไปขายยังต่างประเทศ

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายในการควบคุมคุณภาพผลไม้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ทั้งผลผลิตตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ และคุณภาพผลผลิตในโรงงานคัดบรรจุเพื่อการส่งออกที่ได้มอบหมายให้ กรมวิชาการเกษตร กำกับดูแลการตรวจติดตามโรงงานผลิตสินค้าพืช ให้ได้มาตรฐาน และมีการตรวจสอบคุณภาพผลผลิต การรับรองสุขอนามัยพืช ตามเงื่อนไขในพิธีการส่งออกไปยังประเทศจีน ที่จะต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าเป็นผลไม้ที่มีคุณภาพมาจากสวนใด

โดยเฉพาะ ทุเรียน ซึ่งเป็นไม้ผลเศรษฐกิจสำคัญ ที่ได้มีการกำหนดมาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการส่งออก ตลอดจนป้องกันปัญหาผลผลิตด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด ที่จะต้องมีการควบคุมคุณภาพทุเรียนส่งออกไปจีนตั้งแต่การกำหนดนโยบายในระดับสวน โรงคัดบรรจุ การขนส่ง การตลาด การแปรรูป และการเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้กับเกษตรกรรวมทั้ง ผู้ประกอบการ

พร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน ตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เชื่อมโยงกับโครงการจันทบุรีโมเดล

นอกจากนั้นยังให้ กรมวิชาการเกษตร มีหน้าที่ตรวจสอบทุเรียนในโรงคัดบรรจุ ก่อนเปิดตู้คอนเทนเนอร์ส่งไปยังต่างประเทศ รวมทั้งให้ปรับปรุงการตรวจสอบมาตรฐาน GAP และ GMP โดยแจ้งให้ทางการจีนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาชื่อเสียงของล้งแต่ละแห่งอีกด้วย