ไม่พบผลการค้นหา
กรมป่าไม้ เตรียมทำระบบการลงทะเบียนต้นไม้ หลังครม.อนุมัติให้ไม้ทุกชนิดไม่เป็นไม้หวงห้ามตามกฎหมายป่าไม้ เพื่อส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้เพื่อการค้า และการใช้ประโยชน์

นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมป่าไม้อยู่ระหว่างเตรียมการออกแบบระบบการลงทะเบียน ทั้งการลงทะเบียนสวนป่า และการลงทะเบียนต้นไม้ที่ปลูกในที่ดินกรรมสิทธิ์ เพื่อให้ประชาชนมาลงทะเบียนแสดงที่ตั้งของไม้ ภายหลังคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการของร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่...) พ.ศ..... ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 

โดยให้ไม้ทุกชนิดในที่ดินกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิ์ครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินไม่เป็นไม้หวงห้ามตามกฎหมายป่าไม้ ส่วนการยกเลิกความในมาตรา 7 ไม่ว่าไม้จะอยู่ในที่ดินประชาชนที่ไหนก็ตามจะไม่ถือเป็นไม้หวงห้าม 

ดังนั้น ประชาชนจะสามารถตัด แปรรูป หรือนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยไม่ผิดกฎหมาย ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนหันมาปลูกไม้มีค่าในที่ดิน ซึ่งจะส่งผลดีในการเพิ่มพื้นที่ป่า การดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่วางเป้าหมายเพิ่มพื้นที่ป่าให้ได้ร้อยละ 40 ของเนื้อที่ประเทศและพื้นที่ไม้เศรษฐกิจ

สำหรับไม้มีค่าที่มีการค้าขายในตลาดภายในประเทศ และส่งออกไปต่างประเทศ ได้แก่ ไม้พยุง ไม้สัก ไม้ประดู่ และ ไม้ชิงชัน รวมถึงไม้เพื่อประโยชน์ทางด้านอื่นๆ ในการปลูกบนที่ดินกรรมสิทธิ์ ซึ่งไม้ทั้งหมดสามารถนำไปเป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน เพื่อเป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันการประกอบธุรกิจตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดเพิ่มเติมได้ 

ทั้งนี้ การจัดทำระบบการลงทะเบียนเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสต็อกไม้ของประเทศไทย ทำให้รู้สต็อกไม้ในอนาคต ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการค้าและการส่งออก


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง