ไม่พบผลการค้นหา
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้ง 'พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์' เป็นประธานองคมนตรี แทน 'พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์'

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่อง แต่งตั้ง พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นประธานองคมนตรี เนื่องในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี ได้ขอพระราชทานกราบถวายบังคมลา ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 14 ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดย นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

4-1-2563 16-52-23.jpg