ไม่พบผลการค้นหา
สำนักงาน กกต. แจงผลการเลือกตั้ง ส.ส.นครปฐม เขต 5 ไม่ใช่การเลือกตั้งที่เกิดจากทุจริต ไม่เป็นเหตุให้ต้องคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อใหม่ ย้ำไม่กระทบ ส.ส.พึงมีของแต่ละพรรคการเมือง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยเอกสารข่าวระบุถึงการคํานวณจํานวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ โดยระบุว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าวว่าจะต้องมีการคํานวณจํานวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อใหม่ ภายหลังประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตําแหน่งที่ว่าง หรือไม่ อย่างไร นั้น

สํานักงาน กกต. ขอชี้แจงว่าการเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 เป็นการเลือกตั้งเนื่องจากมีการลาออกจากตําแหน่ง ซึ่งตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 94 และ พ.ร.บ.ปประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561 มาตรา 131 ได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคํานวณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อภายหลังวันเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ดังนี้

1.กรณที่ต้องคํานวณหาจํานวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อใหม่ การเลือกตั้งส.ส.แทนตําแหน่งที่ว่าง ภายใน 1 ปี นับแต่วันเลือกตั้งทั่วไปโดยเกิดจากเหตุที่การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริต และเที่ยงธรรม

2. กรณที่ไม่ต้องคํานวณ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อใหม่ (1) การเลือกตั้ง ส.ส.แทนตําแหน่งที่ว่างด้วยเหตุอื่น ซึ่งมิใช่เหตุแห่งการเลือกตั้ง มิได้เป็นไปโดยสุจริต และเที่ยงธรรม ภายใน 1 ปี ภายหลังจากวันเลือกตั้งทั่วไป

(2) การเลือกตั้ง ส.ส.แทนตําแหน่งที่ว่างไม่ว่าด้วยเหตุใด ภายหลังพ้นเวลา 1 ปี นับแต่วันเลือกตั้งทั่วไป

3.กรณีจำนวนส.ส.ที่แต่ละพรรคการเมืองจะพึงมี มาตรา 94 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ และมาตรา 131 วรรคสาม และวรรคสี่ แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561 ได้กําหนดไว้ว่าการเลือกตั้ง ส.ส.แทนตําแหน่งที่ว่าง ตามข้อ 2 มิให้มีผลกระทบกับการคํานวณ ส.ส.ที่แต่ละพรรคการเมืองจะพึงมีตามมาตรา 128 แห่ง พ.ร.บ.รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561

"ด้วยข้อกฎหมายดังกล่าวข้างต้นการเลือกตั้งส.ส. จังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตําแหน่งที่ว่างด้วยเหตุที่ ส.ส.ลาออกจึงไม่เป็นเหตุให้มีการคํานวณ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อใหม่ และไม่มีผลกระทบกับการคํานวณส.ส.ที่แต่ละพรรคการเมือง จะพึงมีแต่อย่างใด" สำนักงาน กกต. ระบุ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง