ไม่พบผลการค้นหา
ประธานคณะกรรมาธิการสามัญสภาผู้แทนราษฎร รวมทั้งหมด 35 คณะ ฝ่ายรัฐบาลมี 17 คณะ ฝ่ายค้านมี 18 คณะ

ที่รัฐสภา คณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎร 35 คณะได้มีมติเลือกประธานแต่ละคณะอย่างเป็นทางการแล้ว โดยซีกรัฐบาลได้ประธาน 17 คณะ ส่วนฝ่ายค้านได้ 18 คณะ ดังนี้

พรรคพลังประชารัฐ 8 คณะ

1.กรรมาธิการการตำรวจ นายนิโรจ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค์ เป็นประธาน

2.กรรมาธิการการสื่อสารมวลชน โทรคมนาคม ดิจิทัลเเละเศรษฐกิจ น.ส.กัลยา รุ่งวิจิตรชัย ส.ส.สระบุรี เป็นประธาน

3.กรรมาธิการ การเงิน การคลัง เเละสถาบันทางการเงิน นายสมศักดิ์ พันธ์เกษม ส.ส.นครราชสีมา เป็นประธาน

4.กรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร นายอนันต์ ผลอำนวย ส.ส.กำแพงเพชร เป็นประธาน

5.กรรมาธิการการทหาร พล.อ.สมชาย วิษณุวงศ์ ส.ส.กาญจนบุรี เป็นประธาน

6.ประธานกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว นายสุชาติ อุสาหะ ส.ส.เพชรบุรี เป็นประธาน

7.กรรมาธิการการป้องกันเเละปราบปราม การฟอกเงินและยาเสพติด มีนายนิพันธ์ ศิริธร ส.ส.ตรัง เป็นประธาน

8.กรรมาธิการการวิทยาศาสต์รและเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม นายอัครวัฒน์ อัศวเหม ส.ส.สมุทรปราการ เป็นประธาน

พรรคประชาธิปัตย์ 4 คณะ

1.ประธานกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา นายอันวาร์ สาและ ส.ส.ปัตตานี เป็นประธาน

2.กรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ นางกันตวรรณ ตันเถียร ส.ส.พังงา เป็นประธาน

3.กรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ นายวุฒิพงษ์ นามบุตร ส.ส.อุบลราชธานี เป็นประธาน

4.กรรมาธิการการสวัสดิการสังคม น.ส.รังสิมา รอดรัศมี ส.ส.สมุทรสงคราม เป็นประธาน


พรรคภูมิใจไทย

1.กรรมาธิการการคมนาคม นายโสภณ ซารัมย์ ส.ส.บุรีรัมย์ เป็นประธาน

2.กรรมาธิการการท่องเที่ยว นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ ส.ส.ระนอง เป็นประธาน

3.กรรมาธิการการกีฬา นายบุญลือ ประเสริฐโสภา ส.ส.ราชบุรี เป็นประธาน

4.กรรมาธิการการสาธารณสุข นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร ส.ส.สุรินทร์ เป็นประธาน

พรรคชาติไทยพัฒนา 1 คณะ

1. กรรมาธิการการส่งเสริมแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ ส.ส.สุพรรณบุรี เป็นประธาน

ส่วนฝ่ายค้านมี 18 คณะ แบ่งตามพรรคการเมือง ดังนี้

พรรคเพื่อไทย 10 คณะ

1.กรรมาธิการการศึกษา นายนพคุณ รัฐผไท ส.ส.เชียงใหม่ เป็นประธาน

2.กรรมาธิการการพลังงาน นายกิตติกร โล่ห์สุนทร ส.ส.ลำปาง เป็นประธาน

3.กรรมาธิการอุตสาหกรรม นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ ส.ส.อุบลราชธานี เป็นประธาน

4.กรรมาธิการการศึกษา จัดทำ และติดตามการบริหารงบประมาณ นายไชยา พรหมา ส.ส.หนองบัวลำภู เป็นประธาน

5.กรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค นายมานะ โลหะวณิชย์ ส.ส.ชัยภูมิ เป็นประธาน

6.กรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ กลุ่มชาติพันธ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ นางมุกดา พงษ์สมบัติ ส.ส.ขอนแก่นเป็นประธาน

7.กรรมาธิการการปกครอง นายไพจิต ศรีวรขาน ส.ส.นครพนม เป็นประธาน

8.กรรมาธิการการต่างประเทศ นายศราวุธ เพชรพนมพร ส.ส.อุดรธานี เป็นประธาน

9.ประธานกรรมาธิการกิจการองค์กรศาล รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.กทม. เป็นประธาน

10.กรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร ส.ส.นครนายก เป็นประธาน

พรรคอนาคตใหม่ 6 คณะ

1.กรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ เป็นประธาน

2.กรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดน ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ พล.ท.พงศกร รอดชมภู ส.ส.บัญชีรายชื่อ เป็นประธาน

3.กรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน นายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ เป็นประธาน

4. กรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.เขต 1 พิษณุโลก เป็นประธาน

5.กรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ เป็นประธาน

6.กรรมาธิการการแรงงาน นายสุเทพ อู่อ้น ส.ส.บัญชีรายชื่อ เป็นประธาน

พรรคเสรีรวมไทย 1 คณะ

กรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการทุจริต เเละประพฤติมิชอบ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ เป็นประธาน

พรรคประชาชาติ 1 คณะ

กรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ นายซูการ์โน มะทา ส.ส.ยะลา เป็นประธาน