ไม่พบผลการค้นหา
กกต. เคาะวันรับสมัคร สว. 20-24 พ.ค. พร้อมกำหนดวันเลือก สว. ระดับอำเภอ 9 มิ.ย. ระดับจังหวัด 16 มิ.ย. และระดับประเทศ 26 มิ.ย.

วันที่ 13 พ.ค. คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศกำหนดวันเลือกและวันรับสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา 2567 โดยกำหนดวันรับสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา ตั้งแต่วันที่ 20-24 พฤษภาคม 2567  ระหว่างเวลา 08.30- 16.30 น.ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือก ระดับอำเภอกำหนด ไม่เว้นวันหยุดราชการ และกำหนดวันเลือกสมาชิกวุฒิสภา ดังนี้

วันเลือกระดับอำเภอ วันที่ 9 มิถุนายน 2567 วันเลือกระดับจังหวัด วันที่ 16 มิถุนายน 2567  วันเลือกระดับประเทศ วันที่ 26 มิถุนายน 2567

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะได้ส่งประกาศดังกล่าวให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยเร็วต่อไป

สำหรับผู้ที่ประสงค์สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาจะสมัครได้เพียงกลุ่มเดียว อำเภอเดียว และจะถอนการสมัครไม่ได้ โดยสามารถติดต่อขอรับใบสมัคร (สว. 2) พร้อมแบบข้อมูลแนะนำตัว (สว. 3)และแบบหนังสือรับรองความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ หรือทำงานในกลุ่มที่สมัคร (สว. 4) ด้วยตนเอง ได้ที่สำนักทะเบียนอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอ ทุกแห่ง และสำนักทะเบียนท้องถิ่นสำหรับ กรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขต)