ไม่พบผลการค้นหา
ที่ประชุม ครม. เห็นชอบโครงการไทยนิยมยั่งยืน หมู่บ้านละ 2แสนบาท ใช้งบฯรวม 1.6 หมื่นล้านบาท หลักเกณฑ์โครงการยึดสร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิต น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทย เสนอข้อกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในคู่มือการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่โครงการไทยนิยมยั่งยืน หมู่บ้านชุมชนละ 2 แสนบาท ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน ตั้งแต่เดือน เม.ย. - 31 ก.ค. 2561 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 82,371 หมู่บ้านทั่วประเทศ รวมงบประมาณ 16,674 ล้านบาท โดยหลักเกณฑ์ของโครงการต้องผ่านคณะกรรมการหมู่บ้าน ชุมชนเป็นโครงการที่ได้รับข้อมูลปัญหาความต้องการจากเวทีประชาสังคมไทยนิยม หรือแผนพัฒนาหมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านจะเสนอได้ไม่เกิน 2 โครงการ ส่วนลักษณะของโครงการจะต้องสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน ยกระดับพัฒนาคุณชีวิตประชาชน หรือเป็นโครงการน้อมนำศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้อย่างเป็นรูปธรรม