ไม่พบผลการค้นหา
สำนักงานประกันสังคมพร้อมดูแลผู้ประกันตนที่ออกจากงาน เผยได้เงินชดเชยเต็มที่ หากต้องการใช้สิทธิประกันสังคมต่อ สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนภายใน 6 เดือนหลังจากออกจากงานเพื่อคุ้มครองสิทธิอย่างต่อเนื่อง แค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวในการสมัคร

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึง สถานการณ์ในปัจจุบันที่สถานประกอบการบางแห่งมีการปิดกิจการ ทำให้มีลูกจ้าง ผู้ประกันตน ถูกเลิกจ้าง ในขณะที่ผู้ประกันตนบางส่วนออกจากงานเอง ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าว พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้แสดงความเป็นห่วงลูกจ้าง ผู้ประกันตน ที่ถูกเลิกจ้าง หรือลาออกจากงาน โดยได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานให้การช่วยเหลือดูแล ลูกจ้าง ผู้ประกันตนที่ถูกเลิกจ้าง หรือออกจากงานอย่างเต็มที่

สำนักงานประกันสังคมในฐานะที่ดูแลสวัสดิการของผู้ประกันตน จึงได้มีมาตรการให้ความช่วยเหลือกรณีดังกล่าว ขอให้ผู้ประกันตนไม่ต้องกังวล หากส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนการว่างงาน จะได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงาน ไม่ว่าจะถูกเลิกจ้างหรือลาออกก็ตาม และยังได้รับความคุ้มครองต่ออีก 6 เดือน

ทั้งนี้ต้องไปขึ้นทะเบียนหางานที่สำนักงานจัดหางานของรัฐ ทั่วประเทศภายใน 30 วัน หลังถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงานเพื่อรับสิทธิประโยชน์ในกรณีว่างงาน หากเกิน 30 วัน จะไม่สามารถรับสิทธิประโยชน์ได้ครบถ้วน และให้เตรียมหลักฐาน ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือรับรองการออกจากงาน หรือคำสั่งของนายจ้างให้ออกจากงาน และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ประกันตนไปด้วย สำหรับผู้ประกันตนว่างงาน เพราะถูกเลิกจ้างนั้น จะได้รับเงินทดแทนในระหว่างว่างงาน อัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างที่นำส่งเงินสมทบ ระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน ส่วนกรณีที่ผู้ประกันตนลาออก หรือสิ้นสุดสัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้าง ไว้แน่นอน ผู้ประกันตนจะได้รับเงินทดแทนในระหว่างการว่างงานอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างที่นำส่งเงินสมทบระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน

นอกจากนี้ หากผู้ประกันตนประสงค์จะใช้สิทธิประกันสังคมต่อไป สามารถที่จะสมัครเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 39 โดยยื่นแบบคำขอเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 (สปส.1-20) ด้วยตนเองภายในระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่ออกจากงาน ซึ่งผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคมต่อไปรวม 6 กรณี ได้แก่ ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตายไม่เนื่องจากการทำงาน คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ โดยผู้ประกันตนจะนำส่งเงินสมทบ ในอัตราเดือนละ 432 บาท โดยผู้ยื่นคำขอต้องยื่นใบสมัครตามแบบคำขอกลับเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจมาตรา 39 ยื่นสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ 

หากผู้ประกันตนมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th