ไม่พบผลการค้นหา
สรุปสถานการณ์ไฟใต้เข้าสู่ปีที่ 14 มีผู้เสียชีวิตแล้ว 6,687 ราย บาดเจ็บ 12,229 คน ด้าน กอ.รมน.ภาค 4 ยืนยันสถานการณ์ความรุนแรงลดลงอย่างต่อเนื่อง

สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าสู่ปีที่ 14 ตั้งแต่เหตุการณ์ปล้นปืนเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2547 ตลอด 13 ปีที่ผ่านมาเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เกิดขึ้นทั้งสิ้น 19,579 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 6,687 ราย และผู้บาดเจ็บ 13,229 คน ซึ่งโดยรวมทาง กอ.รมน. 4 ยืนยันว่าช่วงหลังมานี้เหตุการณ์ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยแยกเหตุเป็นรายปี คือ ปี 2547 ปี 2547 จำนวนเหตุการณ์ 1,474 ครั้ง เสียชีวิต 373 รายได้รับบาดเจ็บ 553 ราย ปี 2548 จำนวนเหตุการณ์ 2,091 ครั้ง เสียชีวิต 536 ราย ได้รับบาดเจ็บ 1,062 ราย ปี 2549 จำนวนเหตุการณ์ 2,011 ครั้งเสียชีวิต 662 ราย ได้รับบาดเจ็บ 1,167 ราย ปี 2550 จำนวนเหตุการณ์ 2,409 ครั้ง เสียชีวิต 892 ราย ได้รับบาดเจ็บ 1,681 ราย ปี 2551จำนวนเหตุการณ์ 1,063 ครั้ง เสียชีวิต 448 ราย ได้รับบาดเจ็บ 969 ราย

ปี 2552 จำนวนเหตุการณ์ 967 ครั้ง เสียชีวิต 490 ราย ได้รับบาดเจ็บ 1,073 ราย ปี 2553 จำนวนเหตุการณ์ 1,097 ครั้ง เสียชีวิต 452 ราย ได้รับบาดเจ็บ 930 ราย ปี 2554 จำนวนเหตุการณ์ 1,161 ครั้งเสียชีวิต 512 ราย ได้รับบาดเจ็บ 1,039 ราย ปี 2555 จำนวนเหตุการณ์ 1,852 ครั้ง เสียชีวิต 512 ราย ได้รับบาดเจ็บ 1,076 ราย ปี 2556 จำนวนเหตุการณ์ 1,793 ครั้ง เสียชีวิต 521 ราย ได้รับบาดเจ็บ 1046 ราย ปี 2557 จำนวนเหตุการณ์ 1,356 ครั้ง เสียชีวิต 429 รายได้รับบาดเจ็บ 762 ราย ปี 2558 จำนวนเหตุการณ์ 945 ครั้ง เสียชีวิต 316 ราย ได้รับเจ็บ 585 ราย ปี 2559 จำนวนเหตุการณ์ 815 ครั้ง เสียชีวิต 309 ราย ได้รับบาดเจ็บ 630 ปี 2560 จำนวนเหตุการณ์ 545 ครั้งเสียชีวิต 235 ราย ได้รับบาดเจ็บ 356 ราย