ไม่พบผลการค้นหา
อธิบดีกรมการแพทย์เผยโรคมะเร็งเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญของไทย เป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ของคนไทย ล่าสุดพบผู้ป่วยรายใหม่ 1.1 แสนคนต่อปี และมีแนวโน้มเจ็บป่วย-เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น

นพ. สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคมะเร็งในประเทศไทย เนื่องในวันมะเร็งโลก ว่า โรคมะเร็งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนไทย โดยล่าสุดพบผู้ป่วยใหม่ 112,392 คนต่อปี และมีแนวโน้มป่วยและเสียชีวิตเพิ่มขึ้น 

ขณะที่ ประเภทมะเร็งที่พบมากที่สุดในเพศชาย 5 อันดับ คือ มะเร็งตับและท่อน้ำดี มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งต่อมลูกหมาก และมะเร็งต่อมน้ำเหลือง

ส่วนมะเร็งที่พบมากที่สุดในผู้หญิง 5 อันดับแรก คือ มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งตับและท่อน้ำดี มะเร็งปอด และมะเร็งลำไส้ใหญ่ 

ด้าน นพ. วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า สถาบันมะเร็งฯ เป็นองค์กรหลักที่จัดกิจกรรมรณรงค์ต้านภัยมะเร็งเนื่องในวันมะเร็งโลกอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2559-2561 UICC ได้กำหนดหัวข้อรณรงค์ว่า "We can. I can" เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความร่วมมือของแต่ละภาคส่วนในการต่อสู้กับโรคมะเร็ง โดยเน้นความสำคัญของ We can คือพวกเราในฐานะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน สามารถดำเนินการด้านต่างๆ เช่น ผลักดันนโยบายสร้างแรงบันดาลใจลงมือปฏิบัติตามแผน สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพที่ดี สนับสนุนการเข้าถึงการรักษา และการให้บริการอย่างเป็นธรรม เร่งผลิตบุคลากรที่รอบรู้เรื่องโรคมะเร็ง สร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนเพื่อต่อสู้กับโรคมะเร็ง ผลักดันการเปลี่ยนแปลงนโยบายเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง สนับสนุนการลงทุนด้านการควบคุมและป้องกันโรคมะเร็ง และร่วมมือกันทุกภาคส่วนเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

ในขณะที่ I can เป็นบทบาทของปัจเจกบุคคลร่วมต่อสู้กับโรคมะเร็ง มีจุดสำคัญ เช่น คนปกติทั่วไปสามารถเลือกใช้ชีวิตที่ลดความเสี่ยงจากมะเร็ง เชื่อมั่นว่าการตรวจพบโรคมะเร็งในระยะเริ่มต้นสามารถรักษาหายขาดได้ ให้กำลังใจ และช่วยเหลือผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ในส่วนของผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งแล้ว สามารถดูแลตัวเองและมีชีวิตอยู่กับโรคอย่างมีคุณภาพเช่นคนปกติ แบ่งปันประสบการณ์ให้ความหวังกับผู้ป่วยรายอื่น 

ทั้งนี้ วันมะเร็งโลก หรือ World Cancer Day จะมีขึ้นทุกวันที่ 4 ก.พ. ของทุกปี กำหนดโดยสมาพันธ์ควบคุมโรคมะเร็งสากล หรือ Union for International Cancer Control (UICC) และองค์การอนามัยโลก หรือ World Health Organization (WHO) เพื่อให้คนทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญของโรคมะเร็ง