ไม่พบผลการค้นหา
'ก้าวไกล' รับฟังความเห็นกลุ่มสัปภาคีนอนไบรีฯ เตรียมยกร่างกฎหมายแก้ไขคำนำหน้านามและการระบุเพศฉบับใหม่ เสนอเข้าสู่สภาฯ สมัยหน้า

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2567 ที่อาคารอนาคตใหม่ ซอยหัวหมาก 12 ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะประธานคณะทำงานความหลากหลายทางเพศและคนเท่ากัน พรรคก้าวไกล เปิดอาคารที่ทำการพรรคต้อนรับกลุ่มสัปภาคีนอนไบรีเพื่อรับรองสำนึกทางเพศ (Hepta-Consortium of Non-binary People for Legal Gender Recognition: HCNL) ซึ่งก่อตั้งโดยชุมชนนอนไบรี (Non-binary) ในประเทศไทย 7 องค์กร ได้แก่ กลุ่ม 4Queens, กลุ่ม Non-Binary Thailand, กลุ่ม Intersex Thailand, เครือข่ายนวัตกรเพื่อเยาวชนไทย (The Coalition of Innovators for Thai Youth: CITY), กลุ่ม Sapphic Union, กลุ่ม SAGA Thailand, และกลุ่ม AroAce-clusionist: Aromantic & Asexual Exist โดยมีการรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน พร้อมกับยื่นข้อเสนอเกี่ยวกับแนวทางการรับรองอัตลักษณ์ทางเพศให้กับพรรคก้าวไกลด้วย

ธัญวัจน์ กล่าวว่า การรับรองเพศ คำนำหน้านาม และการคุ้มครองบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ เป็นสิ่งที่พรรคก้าวไกลให้ความสำคัญอย่างมาก ถึงแม้เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสภาผู้แทนราษฎรจะมีมติไม่รับหลักการร่าง พ.ร.บ.ของพรรคก้าวไกล แต่ขณะนี้ถึงเวลาแล้วที่จะต้องเดินหน้าต่อ โดยพรรคก้าวไกลได้ตั้งคณะทำงานเพื่อยกร่าง พ.ร.บ.ฉบับใหม่ นั่นคือ “ร่าง พ.ร.บ.การแก้ไขคำนำหน้านามและการระบุเพศ พ.ศ. ....” ซึ่งจะยื่นเข้าสู่สภาฯ ในสมัยประชุมถัดไป 

ธัญวัจน์กล่าวต่อไปว่า ร่าง พ.ร.บ.ฉบับใหม่นี้มีหลักการที่แตกต่างจากร่างฯ เดิม กล่าวคือ จะมีการปรับให้สอดรับกับ พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร เพื่อให้ข้อมูลทะเบียนราษฎรสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตและเพศสภาพของบุคคลนั้น ลดอุปสรรคในการดำเนินชีวิตและการยืนยันตัวตนในการทะเบียนต่าง ๆ โดยสาระสำคัญคือ บุคคลสามารถแก้ไขคำนำหน้านามและระบุเพศในทะเบียนราษฎรได้ 3 รูปแบบ คือ 1) แก้ไขคำนำหน้านามตามระบบเดิม (นายหรือนางสาว) 2) ใช้คำหน้านามว่า “นาม” ที่ไม่มีลักษณะเป็นชายหรือเป็นหญิง (นอนไบนารี) 3) กลุ่มอินเตอร์เซ็กส์ที่ต้องการระบุเพศตามเพศทางกายภาพ ไม่ต้องการให้มีการเลือกเพศโดยแพทย์ ซึ่งจะระบุคำนำหน้านามหรือไม่ก็ได้ สาระสำคัญเหล่านี้สอดคล้องกับข้อเสนอของกลุ่มสัปภาคีนอนไบรีฯ โดยพรรคจะนำข้อเสนอส่งต่อไปให้คณะทำงานร่างกฎหมาย พร้อมทำงานขับเคลื่อนร่วมกับกลุ่มนอนไบนารีฯ และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ต่อไป