ไม่พบผลการค้นหา
ประชาชนเปิดเผยความคิดเห็นผ่าน "นิด้าโพล" โครงการชิมช้อปใช้ กติกายุ่งยาก ซับซ้อนเกินไป สิ้นเปลืองงบประมาณไม่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริง

"นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สำรวจความคิดเห็นประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,266 หน่วยตัวอย่าง เรื่อง "ชิมช้อปใช้เฟส 2 ถูกใจหรือไม่" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 30 ต.ค. – 1 พ.ย. 2562

เมื่อถามประชาชนถึงการลงทะเบียน โครงการ "ชิมช้อปใช้" เฟส 2 พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 39.97 ระบุว่า จะไม่ลงทะเบียน เพราะระบบและขั้นตอนการลงทะเบียนที่ยุ่งยากซับซ้อน โทรศัพท์ที่ใช้ไม่รองรับแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ขณะที่บางส่วนระบุว่า ไม่มีเวลา/ไม่สะดวกเดินทางไปใช้จังหวัดอื่น และไม่สนใจ/ไม่ชอบโครงการนี้ รองลงมา ร้อยละ 32.54 ระบุว่า ลงทะเบียนไม่ทัน/ไม่สำเร็จ เพราะการเข้าลงทะเบียน มีระยะเวลานาน ยุ่งยาก ขณะที่บางส่วนระบุว่า ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ไม่ค่อยเสถียร ถ่ายรูปไม่ผ่านทำให้ลงทะเบียนไม่สำเร็จ

ในขณะที่ ร้อยละ 22.20 ระบุว่า ได้ลงทะเบียนเฟส 1 แล้ว และร้อยละ 5.29 ระบุว่า ได้ลงทะเบียนเฟส 2 แล้ว ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผลโครงการ "ชิมช้อปใช้" เฟส 1 เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2562 พบว่า ร้อยละ 58.37 ระบุว่า จะไม่ลงทะเบียน รองลงมา ร้อยละ 25.61 ระบุว่า ได้ลงทะเบียนแล้ว และร้อยละ 16.02 ระบุว่า กำลังจะลงทะเบียน

ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการ "ชิมช้อปใช้" พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 26.70 ระบุว่า ระบบและกติกาการใช้จ่ายยุ่งยากซับซ้อนเกินไป รองลงมา ร้อยละ 26.62 ระบุว่า เปลืองงบประมาณ ไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริง ร้อยละ 26.15 ระบุว่า ประชาชนได้ประโยชน์จากโครงการนี้ ในขณะที่ผลโครงการ "ชิมช้อปใช้" เฟส 1 เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2562 พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 27.36 ระบุว่า เปลืองงบประมาณไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริง รองลงมา ร้อยละ 27.28 ระบุว่า เป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดี

ด้านร้อยละ 25.54 ระบุว่า ระบบและกติกา การใช้จ่ายยุ่งยากซับซ้อนเกินไป ร้อยละ 19.59 ระบุว่า ประชาชนได้ประโยชน์จากโครงการนี้

ทั้งนี้เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อภาพรวมโครงการ "ชิมช้อปใช้" พบว่า ร้อยละ 22.43 ระบุว่า เห็นด้วยมาก ร้อยละ 25.51 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย ร้อยละ 19.67 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย ร้อยละ 30.97 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย และร้อยละ 1.42 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ สำหรับผลโครงการ “ชิมช้อปใช้”เฟส 1 เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2562 พบว่า ร้อยละ 22.60 ระบุว่า เห็นด้วยมาก ร้อยละ 25.62 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย ร้อยละ 21.09 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย ร้อยละ 28.95 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย และร้อยละ 1.74 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ท้ายที่สุด เมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินโครงการ "ชิมช้อปใช้" ของรัฐบาล พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 40.36 ระบุว่า ปรับปรุงโครงการให้ดีขึ้นเช่น ปรับปรุงระบบและขั้นตอนการลงทะเบียนให้ง่ายขึ้น ผู้สูงอายุก็สามารถทำเองได้ด้วยตนเอง หรือมีการลงทะเบียน ที่ธนาคารกรุงไทย มีช่วงเวลาในการลงทะเบียนที่ชัดเจน ให้สิทธิกับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ใช้สิทธิได้ทุกที่ ทุกจังหวัด และอยากให้เพิ่มวงเงิน เพิ่มร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ รองลงมา ร้อยละ 33.65 ระบุว่า ยกเลิกโครงการ ร้อยละ 20.62 ระบุว่า ดำเนินโครงการต่อไป และร้อยละ 5.37 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ ในขณะที่ผลโครงการ “ชิมช้อปใช้” เฟส 1 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2562พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 42.19 ระบุว่า ปรับปรุงโครงการให้ดีขึ้น รองลงมา ร้อยละ 34.10 ระบุว่า ยกเลิกโครงการ ร้อยละ 19.74 ระบุว่า ดำเนินโครงการต่อไป และร้อยละ 3.97 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ