ไม่พบผลการค้นหา
คนทำงานรุ่นใหม่ต้อง 'ทำเป็น -คิดได้'
Nov 22, 2017 11:44

อาจารย์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล จากมหาวิทยาลัยธรรมชาติ กล่าวบนเวที Thailand MBA Forum ชี้คุณสมบัติพื้นฐานของคนทำงานรุ่นใหม่ ต้องมีความรู้ มีจินตนาการ และมีประสบการณ์

ผศ.ดร.สมบูรณ์ กุลวิเศษชนะ อาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มองว่า ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ที่หลายคนพูดว่าจะเข้ามาแย่งงานคน แต่ไม่ว่าจะมีหุ่นยนต์ หรือ AI หรือไม่ สิ่งสำคัญคือ ทุกคนทุกวงการกำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลง และต้องปรับตัว 

ดังนั้น คุณสมบัติที่คนรุ่นใหม่ต้องมี ไม่ว่าจะทำงานในองค์กรใด หรือเป็นผู้ประกอบการ ต้องมี 3 สิ่ง ได้แก่ ความรู้ คือ ความรู้ด้านวิชาชีพ ความรู้ด้านจิตวิทยา การเข้าใจและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น , สอง ต้องมีจินตนาการ มีความคิดริเริ่มสร้างสร���ค์ บนฐานข้อมูล และสาม มีประสบการณ์ พร้อมรับมือกับโจทย์ใหม่ๆ และเก็บชั่วโมงบิน ขยายความรู้ ให้เป็นคนทำเป็น คิดสิ่งใหม่ได้

ด้านนายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. กล่าวว่า ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ รวมถึงเอสเอ็มอีไทย ต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง กล้าที่จะคิดสิ่งใหม่ อย่ากลัวการล้มเหลว ยิ่งหากอายุยังน้อย ความล้มเหลวจะเป็นบทเรียน 

ส่วนที่คนอายุเพิ่มขึ้น ความล้มเหลวจะเป็นประสบการณ์ ยิ่งในเวลาที่โลกธุรกิจเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงเร็ว หากมีความรู้ สั่งสมประสบการณ์มากพอ ก็จะสามารถดึงออกมาใช้ได้ แก้ไขสถานการณ์ได้ทันที